องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประกาศรับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก (Director General)

UNESCO logo English.svg

          ยูเนสโกประกาศรับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก โดยมีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานใหญ่ยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส และจะสัมภาษณ์ผู้สมัครในระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก ครั้งที่ 211 (211th Session of the Executive Board) ที่จะจัดขึ้นในช่วงต้นปี 2564 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้


คุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่
1. มีประสบการณ์เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
2. สนับสนุนและดูแลภาพรวมการดำเนินโครงการและกิจกรรมของยูเนสโก
3. มีทักษะความเป็นผู้นำ ทักษะการบริหารจัดการ รวมถึงประสบการณ์การบริหารจัดการยุคใหม่และมีความโปร่งใสและจริยธรรมในการบริหารงาน
4. มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารในระดับดีเยี่ยม (ภาษาที่ใช้เป็นทางการของยูเนสโกคือภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส)
5. ไม่จำกัดสัญชาติ

          หลักฐานประกอบการสมัคร (เป็นภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส) ได้แก่ ชีวประวัติและวิสัยทัศน์การทำงานเพื่อยูเนสโก จำนวนตัวอักษรไม่เกิน 2,000 คำ

การรับสมัคร ผู้สนใจสมัครส่งรายละเอียดและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องของผู้สมัครมายังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

          สามารถศึกษาเอกสารเพิ่มเติม (อาทิ ร่างสัญญา ระเบียบ เงินเดือน สวัสดิการ) ตามรายละเอียดที่แนบ Click..

สรุป/เรียบเรียง: ธัญชิต ผดุงศุภไลย
สุปราณี คำยวง
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
รายงานโดย กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking