ขอเชิญเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Speaking Hub

Speaking Hub 16 6 2563

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกลุ่มเยาวชนอาสาสมัครจัดทำโครงการ Speaking Hub เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับโลกรอบตัวภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคมและวิธีการสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนด้วยตนเอง เป็นเวทีให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า พัฒนาและฝึกฝนทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันไปพร้อมกับการให้ความรู้เกี่ยวกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 เพื่อให้เห็นว่าเป้าหมายในระดับสากลเป็นเรื่องใกล้ตัวและทุกคนสามารถร่วมสร้างโลกที่ยั่งยืนไปด้วยกัน โดยการเรียนการสอนทั้งหมดจะเป็นลักษณะออนไลน์ บนแอปพลิเคชั่น Zoom โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านข้อมูลได้ที่ https://www.facebook.com/speakinghubofficial หรือ https://www.speakinghub.org และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.พริมา ภู่พรชัย หัวหน้าโครงการ โทร 083 039 3399 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

***********************************************

รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 16 มิถุนายน 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking