ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development: ESD)

ESD Okayama Award 9 6 2563
องค์การยูเนสโกประกาศมอบรางวัล ESD Okayama Award ประจำปี 2563 ให้กับหน่วยงานที่จัดทำโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development: ESD) จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยได้รับการสนับสนุนจากเมืองโอะกะยะมะ ประเทศญี่ปุ่น การมอบรางวัลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่มีความโดดเด่น หรือที่สามารถเป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีให้ทั่วโลกได้รับรู้และนำไปเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อน ESD ต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.city.okayama.jp และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิ้งค์ http://www.city.okayama.jp/contents/00368995.cocx โดยขอให้จัดส่งใบสมัครไปที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
เวลา 17.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น)
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลดังกล่าว จะได้รับเชิญไปเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล พร้อมทั้งนำเสนอโครงการ/กิจกรรมของตนเอง ณ เมืองโอะกะยะมะ ประเทศญี่ปุ่นด้วย

******************************************************

สรุปและเรียบเรียง : พนิดา ทวีลาภ
สุปราณี คำยวง
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 9 มิถุนายน 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking