ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานวิจัยเข้าคัดเลือกในโครงการ SEAQIL REGRANTS รุ่นที่ 5 ของศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านภาษา

Leaflet of SEAQIL REGRANTS Batch V 2020

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านภาษา ของซีมีโอ (ซีมีโอคีเท็ปด้านภาษา) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย แจ้งว่า จะจัดโครงการ SEAMEO QITEP in Language Research Grants (SEAQIL REGRANTS) รุ่นที่ 5 ในหัวข้อ “Mapping Reading Literacy to Face Industrial Era 4.0” เพื่อให้ความสำคัญกับความฉลาดรู้ด้านการอ่านในสาขาการสอนภาษาของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในการนี้ ศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านภาษาขอเชิญครูผู้สอนภาษา (อารบิก อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และจีนกลาง) ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา จากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จัดส่งข้อเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวไปยังผู้จัด ซึ่งผู้สนใจจะต้องลงทะเบียน และจัดส่งข้อเสนองานวิจัยข้างต้นทางเว็บไซต์ http://bit.ly/Registration_SEAQIL_REGRANTS_BATCH_V ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 3 เมษายน 2563 โดยศูนย์ฯ จะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 24 เมษายน 2563

อนึ่ง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รายละเอียดเพิ่มเติม : Guidelines for Proposal Writing of SEAQIL REGRANTS Batch V - 2020

******************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
19 มีนาคม 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking