เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง ผู้อำนวยการบริหารสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย (ASEAN Association-Thailand) ได้เข้าพบนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือถึงแนวทางการดำเนินกิจกรรมระหว่างกัน รวมถึงการขยายขอบข่ายความร่วมมือไปยังสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ การเสริมสร้างศักยภาพครู ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ผ่านโครงการ Train the trainers ตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทและผลกระทบของประชาคมอาเซียนต่อการดำรงชีวิต และกิจกรรมอื่น ๆ ที่สามารถดำเนินการร่วมกัน

67614

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1 กุมภาพันธ์ 2562

 

 


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking