event 180619134830

     สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ แจ้งว่า รัฐบาลแคนาดาได้สนับสนุนการประกวดรางวัล SEAMEO-Jasper Research Award ประจำปี 2561/2562 ในหัวข้อ “Overcoming Barriers to Inclusion” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการ ได้จัดทำงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทางสังคมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงเสริมสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัยของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแคนาดา
           ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดดังกล่าว ต้องเป็นผู้มีสัญชาติของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก อายุไม่เกิน 55 ปี นับถึงวันสมัคร ไม่ได้ทำงานเกี่ยวข้องกับองค์การซีมีโอและศูนย์ระดับภูมิภาคต่าง ๆ ของซีมีโอ และไม่เคยได้รับรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ผู้สนใจจะต้องส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.seameo.org และสอบถามรายละเอียดได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลจะได้รับโล่เกียรติยศในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ และได้ทุนไปศึกษาดูงานที่ประเทศแคนาดาหรือประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Download>>

Information>>

 

**********************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
12 กรกฎาคม 2561


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking