สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2018 - 2019 ณ ประเทศอินเดีย ในคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ โดยผู้สนใจสมัครเข้าเรียนคณะแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์จะต้องมีผลการทดสอบ National Eligibility-cum-Entrance Test (NEET) โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามและขอรับใบสมัครได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย โทรศัพท์หมายเลข 0 2258 0300 - 5 ต่อ 6 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561
          ทั้งนี้ การสมัครเข้าศึกษาในคณะต่าง ๆ ข้างต้น ผู้สมัครจำเป็นต้องศึกษาหลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่องค์กรวิชาชีพกำหนดไว้ด้วย ซึ่งผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะไม่สามารถประกอบวิชาชีพนั้น ๆ ในประเทศไทยได้

*****************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4 เมษายน 2561


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking