สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

ขอความร่วมมือท่านตอบแบบสำรวจรับฟังความต้องการ

และความคาดหวังที่มีต่อการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการให้บริการ

ของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงการให้บริการต่อไป โดยสามารถทำการ SCAN QR CODE หรือเข้าไปตอบแบบสอบถามลิงก์นี้ https://www.surveycan.com/survey187748
ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาส นี้

 

QRcode 20 3 61

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20 มีนาคม 2561

 


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking