ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 18 - 30 ปี ที่สนใจในเรื่องวรรณกรรม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
การปกป้องคุ้มครอง และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม สมัครเข้าร่วมการประชุมเวทีเยาวชนนานาชาติเรื่อง Creativity and Heritage along the Silk Roads ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21  – 27 พฤษภาคม 2561  
ณ เมืองฉางชา และหนานจิง มณฑลหูหนาน สาธารณประชาชนจีน ภายใต้หัวข้อ

1.Advancing Creativity for Development
2.Creativity and Literature

 

การประชุมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานองค์การยูเนสโก ณ กรุงปักกิ่งและสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา ฯ สหประชาชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.Provide a forum for young people working in creativity, literature, and heritage to voice their interests and concerts on advancing work in their field
2.Mobilize their increased engagement in literature, cultural and creative industries and in the protection and promotion of our common heritage.

และขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ “Experience Changsha Media Arts Program” ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2561 ณ เมืองฉางชา สาธารณประชาชนจีน โดยเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนค่าเครื่องบิน ที่พัก อาหาร และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จาก Changsha Development Center of Media Arts

 

เอกสารประกอบการสมัคร

  1.ใบสมัคร (Application form) ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ดาวน์โหลดใบสมัคร click..
2.ใบเกรด ประกาศนียบัตร หรือ transcript ระบุสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Media Arts
3.Recommendation letter จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษา หรือจากที่ทำงาน
4.เรียงความ จำนวน 1 หน้า (เป็นภาษาอังกฤษ จำนวนไม่เกิน 360 คำ) เกี่ยวกับโครงการ
ที่จะดำเนินการ ระหว่างเข้าร่วม Experience Changsha Media Arts Program

เอกสารแนบ

สถานที่จัดส่ง:  
ฝ่ายเลขานุการการประชุม ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 1 เมษายน 2561 (ไม่เกินเที่ยงคืน เวลา ณ กรุงปักกิ่ง)

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Ms.Min Yang (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

*******************************

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
19 มีนาคม 2561


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking