ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประชุม
การประชุม SEAMEO INNOTECH 15th International Conference
ภายใต้หัวข้อ Thriving in The Margins - Inclusive Education Re-imagined
**************************

ศูนย์ซีมีโออินโนเทค สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มีกำหนดจัดการประชุม SEAMEO INNOTECH 15th International Conference ภายใต้หัวข้อ Thriving in The Margins - Inclusive Education Re-imagined ระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ซีมีโออินโนเทค กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น สร้างเครือข่ายร่วมกันและแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคการศึกษา โดยมีค่าธรรมเนียมสำหรับการเข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนเงิน 250 เหรียญสหรัฐ (อนึ่ง หากลงทะเบียนก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ชำระค่าธรรมเนียมเพียง 200 เหรียญสหรัฐ) ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมการประชุมโดยตรงไปยังศูนย์ SEAMEO INNOTECH ทางเว็บไซต์ https://seameo-innotech.odoo.com/event

****************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20 กันยายน 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking