การส่งผลงานด้านการส่งเสริมบทบาทภาคประชาสังคมในการใช้โอกาสจากประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อนำเสนอในสมัชชาร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาในประเทศไทย

    กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวและสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชิญชวนส่งผลงานที่เป็นวิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความ หรือนวัตกรรมด้านการส่งเสริมบทบาทภาคประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในหัวข้อ “บทบาทภาคประชาสังคมในการใช้โอกาสจากประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน”
    ทั้งนี้ ผลงานที่ส่งเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นผลงานจากวิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความ หรือนวัตกรรม ซึ่งเกิดขึ้นในปี 2558 - 2559 โดยมีความยาวไม่น้อยกว่า 5 หน้ากระดาษ A4 ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทภาคประชาสังคมในการใช้โอกาสจากประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยเน้นการเสนอแนะแนวทางที่เป็นรูปธรรมใน 16 ประเด็น (รายละเอียดดังแนบ) โดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้นำเสนอในการประชุมสมัชชาร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนฯ และได้รับโล่เชิดชูเกียรติในการประชุมดังกล่าว
    ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ในวันและเวลาราชการ  หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2254 7219

***************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
26 กันยายน 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking