สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ได้ร่วมมือกับ Jiangsu Provincial Department of Education (JPDE) กำหนดจัดงาน “Jiangsu-Southeast Asia High School Networking Programme” ระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤศจิกายน 2559 ณ มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้เชิญนักเรียนจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าร่วมงานครั้งนี้ โดยงานดังกล่าว ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้
1. Principal Dialogue ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2. Jiangsu Tour Youth Envoys ซึ่งเป็นเวทีสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม และได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมณฑลเจียงซู ทั้งนี้ นักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมงานดังกล่าว จะต้องมีสัญชาติไทย มีความรู้ความสามารถด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี สนใจที่จะศึกษาต่อในสาธารณรัฐประชาชนจีน  มีวุฒิภาวะ และได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมงาน รวมทั้งมีสุขภาพแข็งแรง โดยจะต้องสมัคร เข้าร่วมงานโดยตรง ผ่านทางเว็บไซต์ http://bit.ly/JiangsuProgrammes5-9Nov16 ภายในวันที่ 21 กันยายน 2559 สำหรับผลการคัดเลือก ผู้จัดจะแจ้งให้ทราบโดยตรงผ่านทาง e-mail ประมาณวันที่ 23 กันยายน 2559

    อนึ่ง ผู้จัดจะรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเดินทางระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะรับส่งสนามบินในมณฑลเจียงซู ให้กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมงานดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบค่าประกันภัยการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวีซ่า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเอง รายละเอียดเพิ่มเติม Click..

*********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
16 กันยายน 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking