ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศ ประจำปี 2559-2560
(2016-2017 International Educational Exchange Programme)
*************************

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชียและแปซิฟิกเพื่อยูเนสโก (ACCU) ได้แจ้งว่าจะจัดโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศ ประจำปี 2559-2560 (2016-2017 International Educational Exchange Programme) ระหว่างวันที่ 4-10 ตุลาคม 2559 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการศึกษา ญี่ปุ่น การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเปิดโอกาสให้ครูอาจารย์ของไทยและญี่ปุ่นได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจอันดีในด้านวัฒนธรรมและสังคมของญี่ปุ่น ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายครูไทยและญี่ปุ่นโครงการ ดังกล่าวเป็นโครงการที่ศูนย์ ACCU ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น และกระทรวงศึกษาธิการของไทย เริ่มดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนทาง การศึกษาระหว่างประเทศ เมื่อปี 2558 เป็นปีแรก และในปีนี้ ศูนย์ ACCU ได้ขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเสนอชื่อผู้เข้าร่วมโครงการดัง กล่าว จำนวน 15 คน (ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 คน) และเป็นครู หรือผู้บริหาร/ผู้จัดการสถานศึกษา จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวน 14 คน


โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นครู หรือผู้บริหาร/ผู้จัดการสถานศึกษา จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
2. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย 3 ปี
3. เป็นผู้มีความมุ่งมั่นและสนใจที่จะดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาด้านการศึกษากับโรงเรียนในญี่ปุ่น


ทั้งนี้ ผู้จัดจะรับผิดชอบบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด (ไป-กลับ) กรุงเทพฯ-โตเกียว ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะในประเทศญี่ปุ่นให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ Click.. สำหรับสถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถจัดส่งโครงการ/กิจกรรมแลกเปลี่ยนกับสถานศึกษาในประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งเสนอชื่อผู้แทนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 คน ตาม แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการ ที่กำหนด และจัดส่งไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เพื่อสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะได้พิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการต่อไป ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2628 5646 ต่อ 113

*******************************

1 สิงหาคม 2559
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking