sema 10

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. มีความประสงค์ขะขอรับโอน/ย้ายข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง หากประสงค์จะโอน/ย้าย ติดต่อกลุ่มบริหารงานบุคคล สอ. สป. ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

*****************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3 พฤษภาคม 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking