คูเวตเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้ารับรางวัล “Al-Sumait Prize 2016” เงินรางวัล 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ
****************************

รัฐคูเวตได้เชิญชวนให้ประเทศไทยเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับรางวัล “Al-Sumait Prize 2016” ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บุคคลหรือสถาบันที่มีผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าด้านความมั่นคงทางอาหาร สาธารณสุข และการศึกษา โดยผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ  สำหรับผู้ที่มีผลงานการวิจัยหรือความคิดริเริ่มที่เป็นประโยชน์ในสาขาต่างๆ ได้แก่

- การวิจัยด้านพันธุ์พืชอาหารหรือปศุสัตว์ซึ่งสามารถสร้างพัฒนาการด้านความมั่นคงทางอาหารแก่ผู้ยากไร้ในแอฟริกา โดยเฉพาะการเพิ่มคุณค่าทางอาหารที่สามารถผลิตและบริโภคในประเทศ
- เสริมสร้างความสามารถของเกษตรกรในการเข้าสู่เครื่องมือ เทคโนโลยี และตลาดเพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระจายผลิตภัณฑ์อาหารอย่างพอเพียงต่อการบริโภคของผู้ยากไร้ในแอฟริกา
- เสริมสร้างความสามารถของเกษตรกรในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และสภาวะอากาศที่มีความรุนแรง

          ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  กำหนดส่งผลงานฯ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 หมายเลขโทรศัพท์ (+965) 22270465  โทรสาร (+965) 22270462

******************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี 1
4 มีนาคม 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking