การฝึกอบรม Leadership Programme for Leaders from SEA TVET Institutions
ระหว่างวันที่ 16 – 19 กุมภาพันธ์ 2559
ณ โรงแรมไทปัน กรุงเทพฯ
--------------------------------------

    ด้วยสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ร่วมกับบริติช เคาน์ซิล ประเทศไทย และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีการฝึกอบรม “Leadership Programme for Leaders from Southeast Asia Technical and Vocational Education and Training Institutions (LPL SEA-TVET)” ระหว่างวันที่ 16 – 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมไทปัน กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการเป็นผู้นำเรื่องการฝึกอบรมด้านเทคนิคและการศึกษาสายอาชีพ (TVET) ให้กับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันในภูมิภาค

    ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมข้างต้น ควรเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษาจากสถาบันด้าน TVET มีสุขภาพแข็งแรง และมีความรู้ความสามารถ ด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี โดยขอให้ส่งใบสมัครโดยตรงไปยังสำนักงานเลขาธิการซีมีโอทาง e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทรสารหมายเลข 02 381 2587 ภายในวันที่ 11 มกราคม 2559  ทั้งนี้ ผู้จัดจะคัดเลือกผู้สมัครประมาณ 50 คนจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เข้าร่วมการฝึกอบรมครั้งนี้  อนึ่ง ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะต้องรับผิดชอบค่าลงทะเบียน จำนวน 3,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับสถานที่ฝึกอบรม และค่าประกันภัยการเดินทางเอง โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://seatvet.seameo.org นอกจากนี้ ผู้จัดจะประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทางเว็บไซต์ ภายในวันที่ 18 มกราคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม : Leadership programme concept note
  SEA TVET Leadership Training Application Form

************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
25 ธันวาคม 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking