ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
เพื่อรับรางวัล SEAMEO-Japan Education for Sustainable Development (ESD) Award ประจำปี 2558

หัวข้อ “Safeguarding Our Cultural Traditions”
************************

Safeguarding Our Cultural Traditions 24 6 2558

กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเพื่อรับรางวัล SEAMEO-Japan Education for Sustainable Development (ESD) Award ประจำปี 2558 หัวข้อ “Safeguarding Our Cultural Traditions” จัดขึ้นโดยองค์การซีมีโอ ร่วมกับกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น และสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมซึ่งต้องบูรณาการในการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และแผนงานของโรงเรียน ส่งเสริม และแบ่งปันนวัตกรรมและแนวทางปฏิบัติที่ดี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นภายในโรงเรียน และชุมชนทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งกระตุ้นให้โรงเรียนเกิดการพัฒนา และปรับปรุงกิจกรรมและแผนงานที่ดำเนินการอยู่ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.seameo.org โดยจัดส่งแบบฟอร์มใบสมัครและเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ และกิจกรรมของโรงเรียน พร้อมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ภายในวันที่ 4 กันยายน 2558 ทั้งนี้ รางวัลแบ่งเป็น 4 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลเงินสด พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตรของครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ สำหรับสถานศึกษาที่ชนะเลิศจะได้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ที่ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม 2559 โดยสำนักงานเลขาธิการซีมีโอจะจัดพิธีมอบรางวัลฯ ในระหว่างการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558 ที่กรุงเทพฯ

***************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
24 มิถุนายน 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking