การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 48  

ระหว่างวันที่ 6-9  พฤษภาคม 2558 ณ จังหวัดชลบุรี

*****************

​ประเทศไทย โดยกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษา แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ครั้งที่ 48 ระหว่างวันที่ 6– 9 พฤษภาคม 2558 ณโรงแรม Royal Cliff Hotels Group จังหวัดชลบุรีโดยการประชุมสภาซีเมค ถือเป็นการประชุมสูงสุดขององค์การซีมีโอ เพื่อกำหนดนโยบายในการดำเนินงานและพิจารณาแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกซีมีโอ โดยมีกำหนดการประชุมเป็นประจำทุก 2 ปี ​ในการประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 48 นี้จะมีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 200 คน ประกอบด้วยรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากสมาชิกขององค์การ จำนวน 11 ประเทศ  คือ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป. ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย ติมอร์ เลสเตและเวียดนาม และสมาชิกสมทบ 8 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี นิวซีแลนด์ เนเธอร์แลนด์ สเปน และสหราชอาณาจักร รวมทั้งหน่วยงานที่เป็นสมาชิกสมทบ อีก 3 แห่ง คือสภาระหว่างประเทศด้านการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัย Tsukuba และบริติช เคาน์ซิล โดยการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การประชุมวาระเฉพาะ ในช่วงบ่ายของวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 และการประชุมเต็มคณะระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2558

​พิธีเปิดการประชุม มีกำหนดจัดในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 โดยพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ให้เป็นผู้เปิด การประชุมดังกล่าวอย่างเป็นทางการ และมีศาสตราจารย์ ดร. ฟาม วู ลุน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและฝึกอบรมของเวียดนาม ในฐานะประธานสภาซีเมค ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งองค์การซีมีโอ จึงได้มีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับองค์กรจำนวน 6 คน ซึ่งล้วนเป็นผู้นำทางการศึกษาของประเทศสมาชิกซีมีโอ สำหรับประเทศไทย ผู้ที่ได้รับรางวัล คือ ศาสตราจารย์ ดร. อดุล วิเชียรเจริญ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ที่มีบทบาทสำคัญในการริเริ่มขยายความร่วมมือขององค์การซีมีโอกับคู่ภาคีอื่นๆ ทั้งในและนอกภูมิภาค

​ภายหลังพิธีเปิดการประชุม จะเป็นการประชุมแบบเต็มคณะ เพื่อพิจารณาให้การรับรองแผนการดำเนินงานขององค์การในระยะต่อไป และเห็นชอบงบประมาณในการดำเนินงานขององค์การ รวมทั้งที่ประชุมจะได้รับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานขององค์การที่ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่นๆ ด้วย นอกจากนี้ ในฐานะประเทศเจ้าภาพ ประเทศไทยได้จัดให้มีเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเชิงนโยบายใน 2 ประเด็น คือ การประชุม Policy Forum หัวข้อ “Digital Learning for Creating Future Global Citizens”โดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์ปาฐกกล่าวนำถึงวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในการจัดการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อสร้างพลเมืองโลกในอนาคตและให้ผู้นำทางการศึกษาจากประเทศไทยอื่นๆ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์  และในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 จะเป็นการประชุมโต๊ะกลมรัฐมนตรีศึกษา (Ministerial Round Table) เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาการศึกษาของภูมิภาคในทศวรรษต่อไป นับตั้งแต่การรวมตัวเป็นประชาคมเดียวกัน

​อนึ่ง พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยจะได้รับเลือก ให้เป็นประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประธานการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 48 และจะมีวาระการดำรงตำแหน่งประธานสภาซีเมค 2 ปี ระหว่างปี 2558 –2560 การประชุมครั้งนี้จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทย ในการแสดงบทบาทนำด้านการศึกษาของไทยในภูมิภาคนี้รวมถึงจะทำให้มีส่วนสำคัญในการผลักดันนโยบายการพัฒนาการศึกษาไทยสู่ภูมิภาคเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา อย่างยั่งยืนทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประชาคมโลกในอนาคต

*********************

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

5 พฤษภาคม 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking