การจัดนิทรรศการฉลองเนื่องในโอกาสการก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ห้า
แห่งความสัมพันธ์ไทย-สหราชอาณาจักร “Forward into the  5th Century of Thailand-UK Relations”

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย ทบวงการค้าและการลงทุน (UK Trade & Investment) British Council และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเอ็มบาสซี่ จัดนิทรรศการฉลองเนื่องในโอกาสการก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ห้าแห่งความสัมพันธ์ไทย-สหราชอาณาจักร ภายใต้ชื่อ “Forward into the 5th Century of Thailand-UK Relation”  ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงานนิทรรศการดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น.
นิทรรศการฉลองความสัมพันธ์ไทย-สหราชอาณาจักรในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อฉลองการที่ไทยและ สหราชอาณาจักรมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันยาวนานกว่า 402 ปี และเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนไทยและต่างประเทศทราบถึงสายสัมพันธ์อันดี ตลอดจนความร่วมมือที่ใกล้ชิดและครอบคลุมทุกมิติระหว่างสองประเทศ
นิทรรศการจะแบ่งเป็นสองส่วน โดยรูปแบบของนิทรรศการหลักจะมีลักษณะเป็นเขาวงกต (MAZE) ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากเขาวงกตในสวนของพระราชวังแฮมป์ตันคอร์ต (Hampton Court) ทั้งนี้ หัวข้อหลักของนิทรรศการ ได้แก่ 1) ความสัมพันธ์ในระดับพระราชวงศ์ 2) ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ 3) การค้าและการลงทุน 4) การศึกษา และ 5) ความร่วมมือด้านสังคม วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว นอกจากนี้ นิทรรศการส่วนที่สองจะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร
ในการนี้ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการ “Forward into the 5th Century of Thailand-UK Relations” ข้างต้น ระหว่างวันที่ 7 – 16 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเอ็มบาสซี่ ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ

***********************************

กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ
2 มีนาคม 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking