ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเขียนเรียงความ
เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ขององค์การซีมีโอ
(SEAMEO 50th Anniversary Essay Writing Contest)

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ขององค์การซีมีโอ สำนักงานเลขาธิการซีมีโอจึงได้ร่วมกับ ศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ จัดกิจกรรมการประกวดเขียนเรียงความเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ การก่อตั้งองค์การซีมีโอ ภายใต้หัวข้อ“My Memory of SEAMEO” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภารกิจ และสนับสนุนการดำเนินงานของซีมีโอด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่และศิษย์เก่าขององค์การซีมีโอได้ร่วมแบ่งปันความทรงจำและประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับองค์การซีมีโอโดยการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดการเขียนเรียงความ
      กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้เกี่ยวข้อง (ผู้ประสานงานโครงการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นักการศึกษา นักวิจัยและผู้เข้ารับการฝึกอบรม) ซึ่งรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการและกิจกรรมขององค์การซีมีโอทั้งในปัจจุบันและที่ผ่านมาได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งผลงานการประกวด เขียนเรียงความ (ความยาว 400 – 600 คำ) โดยรางวัลสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกการประกวดกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 600 เหรียญสหรัฐฯ
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 400 เหรียญสหรัฐฯ
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 200 เหรียญสหรัฐฯ

    ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งผลงานการประกวดฯ ไปยังสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.seameo.org หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


*********************************

กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระดับภูมิภาค
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
11 กันยายน 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking