สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและมนุษย์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2557 จำนวน 4 สาขา ได้แก่
     - สาขาการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม
     - สาขาการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน
(รับสมัครระหว่างวันที่ 2 - 27 มิถุนายน 2557)
     - สาขาการพัฒนาเยาวชน
     - สาขาการศึกษาด้านการฝึกอาชีพ
     - (รับสมัครระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2557)
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในสาขาอาชีพ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับเยาวชนญี่ปุ่น ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สมัคร และมีคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มตามที่กำหนดในแต่ละสาขาที่สมัคร โดยต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในสาขาไม่น้อยกว่า 1 ปี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบฯ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.opp.go.th และ www.oppy.opp.go.th/ หรือ โทร. 0 2651 6534

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
16 มิถุนายน 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking