ขอเชิญชวนโรงเรียน/ชุมชน ร่วมเสนอแผนกิจกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ภายใต้โครงการ "UNESCO Bridge Climate Change Education Project"

 

        สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญชวนโรงเรียน/ชุมชน เสนอแผนกิจกรรมภายใต้โครงการ UNESCO Bridge Climate Change Education Project จัดโดย Korean National Commission for UNESCO – KNCU โดยโครงการที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนิน กิจกรรม จำนวน 5,000 เหรียญสหรัฐ

        โครงการ UNESCO Bridge Climate Change Education Project มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน/ชุมชนที่มี กิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และกิจกรรมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับการปรับตัวและลดผลกระทบจาก ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชนเป็นพื้นฐานในการดำเนินงานเพื่อ สร้างนวัตกรรมด้านการศึกษาและกิจกรรมโดยอาศัยบริบทสภาพจริงในชุมชนเกี่ยวกับ ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงเป็นการวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับชุมชน และนักเรียนมีส่วนร่วมในการนำกิจกรรม ทั้งนี้รวมถึงกิจกรรมที่เชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับ แหล่งมรดกโลก/พื้นที่สงวนชีวมณฑล การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ การทำการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น

        กระทรวงศึกษาธิการจึงขอเชิญชวนโรงเรียนที่สนใจและมีความพร้อม ร่วมเสนอโครงการที่ เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเป็นโครงการที่มีอยู่แล้ว หรืออยู่ในระหว่างการดำเนินงาน และมีแผนงานชัดเจน เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกโดย KNCU โครงการที่เป็น Best Practice จะได้รับงบประมาณสนับสนุน และ KNCU อาจจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเผยแพร่ผลงานต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

        หลักฐานการสมัคร (เป็นภาษาอังกฤษ)
        - ใบสมัคร
        - ประวัติโดยย่อของผู้รับผิดชอบโครงการ (รูปถ่าย)
        - ผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา (รูปภาพ/รายงานกิจกรรม ฯลฯ)

        ส่งมาที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (RICE Climate Change)
        สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
        ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต
        กรุงเทพ 10300


        ภายในวันที่ 11 เมษายน 2557


        ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อโทรศัพท์ 0 2628 5646 ต่อ 114

        ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ **Click**

* กระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อเสนอต่อ KNCU ไม่เกิน 5 โครงการ *

**************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
10 มีนาคม 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking