ประชาสัมพันธ์ทุนมหาวิทยาลัย State University of New York (SUNY) วิทยาเขตสาธารณรัฐเกาหลี

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล แจ้งว่ามหาวิทยาลัย State University of New York (SUNY) วิทยาเขต Stony Brook สหรัฐอเมริกา เชิญชวนนักเรียนไทยที่สนใจสมัครเข้าคัดเลือกทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขา Technological System Management ซึ่งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับ Top ๕ โดยจะต้องสมัครเข้าเรียนในสาขาดังกล่าวในมหาวิทยาลัย State University of New York วิทยาเขต Stony Brook และได้รับการตอบรับก่อน จึงจะสามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย SUNY วิทยาเขตสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียนและค่าเช่าหอพักในมหาวิทยาลัย ตลอดหลักสูตรระยะเวลา ๔ ปี โดยจะต้องรักษาผลการเรียนเกรดเฉลี่ย ๓.๒ ขึ้นไป

ผู้สนใจสมัครคัดเลือกทุนดังกล่าวสามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัย SUNY วิทยาเขตเกาหลีใต้ โทรศัพท์ ๘๒-๓๒-๖๒๖-๑๑๒๑ และ ๘๒-๑๐-๓๒๗๕-๗๑๕๐ หรืออีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.sunykorea.ac.kr โดยมีกำหนดหมดเขตส่งชื่อผู้เสนอขอรับทุนภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

 


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking