กระทรวงศึกษาธิการขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนรัฐบาลโอมาน
ระดับปริญญาตรีปีการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖
-------------------

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ ของรัฐบาลโอมาน จำนวน ๒ ทุน  นั้น

ในการนี้ รัฐบาลประเทศโอมาน ได้ประกาศผลการคัดเลือก และให้ทุนเข้าศึกษาต่อ ณ Institute of Shari'a Science ประเทศโอมาน แก่นักศึกษาไทยจำนวน  ๓ คน ดังนี้

๑. นายภราดร  และซัน
๒. นายวิศรุต  ยูฮันเงาะ
นายนาวาวี  อารวรรณ
----------------- 
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคึ ๒
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking