ขอเชิญชวนนักเรียน-นักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมจำลองการประชุมยูเนสโก ณ ประเทศอาร์เจนตินา

องค์การยูเนสโก ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศอาร์เจนตินา และคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ ประเทศอาร์เจนตินา จะจัดการจัดประชุมจำลองแบบการประชุมสมัยสามัญและการประชุมคณะกรรมการบริหารยูเนสโก ครั้งที่ 12 ”Twelfth International Model of the UNESCO 2012ระหว่างวันที่ 36 ตุลาคม 2555 ณ Instituto José Hermández กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา

วัตถุประสงค์
กิจกรรมดังกล่าวมุ่งหวังให้เยาวชนได้ฝึกฝน/ปฏิบัติกิจกรรมที่จะนำไปสู่ค่านิยมด้านประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสันติภาพ การประนีประนอม การเจรจา การให้ความเคารพนับถือต่อกัน ความร่วมมือร่วมใจ และการยอมรับความหลากหลาย ผ่านสถานการณ์จำลองการประชุมเพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหาของโลกในปัจจุบัน รวมถึงการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร
ทีมจำนวน 4 หรือ 7 คน ประกอบด้วยนักเรียน/นักศึกษา/เยาวชน อายุระหว่าง 1419 ปี ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสถานบันการศึกษา/ผู้ปกครอง พร้อมครูผู้ควบคุม โดยแสดงบทบาทสมมติเป็นคณะผู้แทนจากประเทศใดประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกยูเนสโก
ในกรณีคณะละ ๔ คน นักเรียน ๓ คนแรกจะเป็นผู้ดำเนินการตามหัวข้อต่างๆ ที่ได้รับ และอีก ๑ คนทำหน้าที่เป็นนักการทูต
ในกรณีคณะละ ๗ คน จะแบ่งนักเรียนออกเป็น ๒ ทีม ทีมละ ๓ คน ซึ่งจะทำหน้าที่ดำเนินการตามหัวข้อต่างๆที่ได้รับ และอีก ๑ คนทำหน้าที่เป็นนักการทูต

ลักษณะกิจกรรม/หัวข้อ
จำลองการประชุมขององค์การยูเนสโก โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงบทบาทสมมุติเป็นคณะผู้แทนจากประเทศใดประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกยูเนสโก เพื่อแสดงข้อคิดเห็นและถกปัญหาจากประเด็นต่างๆ ตามสาขาของยูเนสโก คือ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ซึ่งรายละเอียดผู้จัดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

การสมัคร
-
กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ (Capital letter) พร้อมทั้งระบุรหัสการโอนเงินและข้อมูลอื่นๆในการโอนเงิน
-
ค่าลงทะเบียนต่อนักเรียนหนึ่งคนคิดเป็นเงิน 40 ดอลลาร์ อเมริกัน (อาจารย์ไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียน
1.
ชำระค่าลงทะเบียนได้ผ่านทาง Western Union for Argentina Republic-Provincia de Buenos Airesโดยโอนไปยังชื่อบัญชีต่อไปนี้
ก. Adriana Celia (DNI 11 433 550) หรือ
ข. María Fernanda Garrido (DNI 16 952 966)
2.
ส่งใบสมัครไปยัง Instituto Jose Hermandez โดยสามารถส่งได้ทั้งทางโทรสาร หรืออีเมล์
3.
หลังจากได้รับใบสมัครพร้อมทั้งรายละเอียดการชำระเงินค่าลงทะเบียนครบถ้วนแล้ว ผู้จัดงานจะจัดส่ง
a.
ชื่อของประเทศที่นักเรียนได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทน
b.
Capacity material
c. ใบลงทะเบียน
d.
หนังสืออนุญาต (สำหรับผู้ปกครองของนักเรียนลงนาม) และ
e.
กำหนดการของกิจกรรมต่างๆ

4. หมดเขตรับสมัครวันที่ 14 กันยายน 2555 (หากส่งก่อนจะมีโอกาสมากกว่าที่จะได้เป็นตัวแทนของประเทศที่ต้องการ รวมถึงมีเวลาในการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง)

การเดินทางและที่พัก
1. ค่าลงทะเบียนไม่ได้ครอบคลุมค่าเดินทางและที่พัก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องดูแลและรับผิดชอบเรื่องการเดินทางและที่พักด้วยตัวเองทั้งหมด หากผู้เข้าร่วมไม่ต้องการหรือไม่สามารถจัดหาโรงแรมที่พักได้ ผู้จัดงานมีข้อเสนอสองทางได้แก่
ก.
ครอบครัวอุปถัมภ์ (Host family)
พักกับครอบครัวของนักเรียนประเทศเจ้าภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งพักได้เฉพาะนักเรียนเท่านั้น อาจารย์ไม่สามารถพักด้วยได้ หากสนใจ ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดงาน
ข.  พักในโรงยิมเนเซียมของหน่วยงานที่จัดงาน
ผู้จัดงานได้เตรียมโรงยิมเนเซียมซึ่งอยู่ในบริเวณที่จัดงานให้เป็นที่พักรายวันราคาประหยัดสำหรับคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยควรนำเครื่องนอนและอุปกรณ์สำหรับรับประทานอาหารมาด้วยตนเอง ทั้งนี้ราคาที่พักจะรวมค่าอาหารเช้าและอาหารค่ำด้วย
2.
ในส่วนของผู้ที่ประสงค์จะพักในโรงแรม ทางผู้จัดสามารถแนะนำโรงแรมทั้งที่อยู่ใจกลางกรุง Buenos Aires หรือที่อยู่ในบริเวณใกล้กับสถานที่จัดงานได้ แต่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องทำการจองและจ่ายเงินด้วยตัวเอง ทั้งนี้ ผู้จัดงานไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสัญญาใดๆ กับโรงแรมที่ได้แนะนำ
3.
เดือนตุลาคมเป็นฤดูท่องเที่ยวของกรุง Buenos Aires ดังนั้นโปรดทำการจองห้องพักและเตรียมการด้านการเดินทางไว้ล่วงหน้า

การแต่งกาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรรมต้องแต่งกายสุภาพ 
-
ผู้ชาย – เสื้อเชิ้ต กางเกงขายาว เนคไท สูทหรือเสื้อโค้ท
ผู้หญิง – กางเกงขายาว กระโปรงสุภาพ เสื้อแขนยาวมีปก

รายละเอียดอื่นๆ
1.
ใช้ภาษาสเปนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยจะมีล่ามภาษาอังกฤษ-สเปน เป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือ
2. ต้องมีอาจารย์จากโรงเรียนที่เข้าร่วมอย่างน้อยหนึ่งท่านเป็นผู้ดูแลนักเรียน
3. อาจารย์ไม่ควรแทรกแซงการทำกิจกรรมของนักเรียน
4. กำหนดให้มีอาจารย์หนึ่งท่านเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับฝ่ายผู้จัดงาน โดยอาจติดต่อผ่านทางอีเมล์
5. งานที่นักเรียนได้รับมอบหมายให้ทำจะต้องส่งให้ทางผู้จัดงานตรวจสอบล่วงหน้า ๑๐ วันก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม
6. โรงเรียน อาจารย์และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประกาศนียบัตร
7. กำหนดการของกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
8. ผู้สนใจขอรับข้อมูลโดยละเอียดได้ที่ www.instjosehernandez.com.ar หรือที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทรศัพท์ (5411) 4764 3311 หรือ 4768 4481


กลุ่มความร่วมมือพหุภาคี 1
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
24 เมษายน 2555

 


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking