Loading color scheme

สรุปการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของซีมีโอ ครั้งที่ 35


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงปัญหาด้านการศึกษาของภูมิภาค อาทิ อัตราการออกกลางคันของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในวิชาหลัก ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของครู อาจารย์ โดยเน้นการอบรมและจัดสื่อการเรียนการสอนที่มีความหลายหลาย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการยกระดับคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาระหว่างประเทศในภูมิภาค รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน ซึ่งเป็นการยกระดับความเชื่อมโยงการศึกษาและโลกของการทำงาน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการซึ่งทำให้หลักสูตรด้านอาชีวศึกษามีการพัฒนาในหลายด้าน ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยผลักดันให้การศึกษาของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการพัฒนามากขึ้น

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเสริมว่า การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อการศึกษา ดังนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร ต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ของโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป และเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และมีความสามารถในด้านภาษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงความรู้ใหม่ๆ และเป็นพื้นฐานขององค์ความรู้ในอนาคต มีทักษะในโลกของการแข่งขันและรองรับการเปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง ๆ ได้

DSCF1369


ในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ (ดร. วิทยา จีระเดชากุล) เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุม นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบรางวัลให้แก่โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากการประกวดการจัดการศึกษาเพื่อบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติ ภายใต้โครงการ SEAMEO-Japan ESD Award ประจำปี 2012 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การซีมีโอและรัฐบาลญี่ปุ่นในการส่งเสริมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีโรงเรียนวัดสำเภาทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับรางวัลพิเศษด้วย

 


ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกซีมีโอ ๑๐ ประเทศ (ยกเว้นติมอร์ เลสเต) ผู้แทนประเทศสมาชิกสมทบ ๒ ประเทศ (ออสเตรเลีย และแคนาดา) หน่วยงานที่เป็นสมาชิกสมทบ (บริติชเคาน์ซิล และมหาวิทยาลัยซึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น) สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ และศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ จำนวน 19 ศูนย์ รวมทั้งผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของญี่ปุ่น กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเกาหลี สำนักเลขาธิการอาเซียน ศูนย์อาเซียน-จีน ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย สถาบันพัฒนาการศึกษาเกาหลี องค์การโออีซีดี  องค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ องค์การยูนิเซฟ และมหาวิทยาลัย UNU-IAS

1. การประชุมวาระเฉพาะของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 35 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.00 น. ผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกซีมีโอ และสมาชิกสมทบ สำหรับฝ่ายไทยนั้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มอบให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายสมบัติ  สุวรรณพิทักษ์) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย โดย Mr. Hj Junaidi Abdul Rahman ปลัดกระทรวงศึกษาธิการบรูไนดารุสซาลาม เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบการรายงานผลการติดตามข้อมติการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 34 และเห็นชอบงบดำเนินงาน 3 ปีของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ระหว่างปี 2556/2557  2558/2559 การแก้ไขกฎระเบียบของศูนย์ซีมีโอไรเฮดและศูนย์ซีมีโอซีโมเลค และเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับซีมีโอในการดำเนินโครงการต่างๆ  ในอัตราร้อยละ 8 ของงบประมาณการดำเนินโครงการทั้งหมด ทั้งนี้ได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
  1.1 การแก้ไข Terms of reference ของคณะกรรมการบริหารของซีมีโอ (SEAMEO Executive Committee) ได้แก่ สมาชิกภาพ บทบาทหน้าที่ และการดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้คณะกรรมการชุดต่อไป (ปี 2556  2557) ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการของเวียดนาม (ประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอคนปัจจุบัน)  ประเทศไทย (ประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอคนต่อไปปี 2558  2559) บรูไนดารุสซาลาม (ประธานการประชุมซึ่งเพิ่งพ้นวาระ) และอีก 2 ประเทศ จากการเสนอชื่อในที่ประชุมวาระเฉพาะ (มาเลเซีย และลาว)
  1.2 โครงการ SEAMEO College การเสริมสร้างศักยภาพของซีมีโอภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 10 ปี ของซีมีโอ ปี 2554 – 2563 กลไกการดำเนินงานซึ่งประกอบด้วยเวทีอภิปรายและกิจกรรมการวิจัยและการพัฒนา เพื่อมุ่งตอบสนอง 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการศึกษา ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา และผู้นำเยาวชน ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ขอให้สำนักงานเลขาธิการซีมีโอจัดทำรายละเอียดกรอบแนวคิด และแผนการดำเนินงานของโครงการให้ชัดเจน และนำเสนอสภาซีเมคเพื่อพิจารณาต่อไป
  1.3 การปรับฐานเงินเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอในอัตราร้อยละ 5 จากงบประมาณของซีมีโอ
  1.4 การเห็นชอบในหลักการเรื่องสหราชอาณาจักรสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบขององค์การซีมีโอ โดยมอบให้สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ เร่งประสานในรายละเอียดเป็นการด่วนกับสหราชอาณาจักร เพื่อจะได้เสนอผลการหารือให้เจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอให้การรับรองก่อนนำเสนอที่ประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 47 ต่อไป
  1.5 ข้อเสนอแผนงานความร่วมมือระหว่างซีมีโอและอาเซียน และร่างแถลงการณ์ซีมีโอ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือซีมีโอต่อการพัฒนาในภูมิภาค ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการประชุมซีมีโอ-อาเซียน ครั้งที่ 2 และการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 7 ประกอบด้วย กลไกความร่วมมือ การพัฒนาแผนงานและการดำเนินการ และสาขาความร่วมมือ เป็นต้น โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นำข้อเสนอแผนงานและแถลงการณ์ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งได้ปรับแก้ไขแล้ว เสนอให้ที่ประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 47 ให้การอนุมัติ
  นอกจากนี้ ผู้แทนสิงคโปร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สิงคโปร์ขอสลับวาระการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาซีเมคกับประเทศไทย โดยผู้แทนไทยแจ้งยินดีรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ในปี 2558 ซึ่งได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว
2. การประชุมเต็มคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 35 ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2555 Dr. Tran Ba Viet Dzung อธิบดีกระทรวงศึกษาธิการและฝึกอบรมเวียดนาม ทำหน้าที่ประธานการประชุม (ผู้แทนไทยเป็นรองประธานการประชุม)  โดยที่ประชุมได้รับทราบและเห็นชอบการดำเนินโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งร่วมกันอภิปรายประเด็นด้านการศึกษาที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ผลการประชุมผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ สถานะและการใช้ประโยชน์ของเงินบริจาคที่ประเทศสมาชิกสมทบมอบให้แก่สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ สถานะและการใช้ประโยชน์ของเงินบริจาคที่ประเทศไทยมอบให้แก่สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ สถานะของเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษาของซีมีโอ งบประมาณราย 3 ปีของซีมีโอ (ระหว่างปี 2556/2557 ถึงปี 2558/2559) ความช่วยเหลือของสมาชิกสมทบของซีมีโอ ผู้บริจาคและสถาบันหุ้นส่วนความร่วมมือให้แก่ซีมีโอ ระหว่างปี 2554/2555 การดำเนินโครงการการมีส่วนร่วมของชุมชน (ปี 2554/2555) การดำเนินความร่วมมือระหว่างซีมีโอ-APCEIU การดำเนินโครงการ GIZ Fit for School ของศูนย์ซีมีโออินโนเทค และการประเมินผลการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และข้อเสนอในการพัฒนามาตรฐานครูวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของศูนย์ซีมีโอเรคแซม
   

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับโครงการ SEAMEO College และข้อริเริ่ม 18 กิจกรรมของซีมีโอ เช่น เวทีประชุม/หารือประจำปีด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม (SEAMEO Annual Congress) แผนพัฒนาความร่วมมือกับอาเซียนระยะ 5 ปี การพัฒนาข้อเสนอโครงการความร่วมมือระหว่างซีมีโอกับองค์กรระดับภูมิภาคและนานาชาติ การบูรณาการระบบข้อมูลของซีมีโอ การจัดทำมาตรฐานการศึกษาและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับผู้ประกอบการ และการจัดตั้งระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ เป็นต้น โดยที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะต่อสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ดังนี้

1) ควรจำแนกประเภทของข้อริเริ่ม 18 กิจกรรม ที่มีการดำเนินการในแนวทางเดียวกันให้อยู่ในกลุ่มกิจกรรมเดียวกัน
2) ควรกำหนดว่าข้อริเริ่มใดบ้างที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ SEAMEO College และกำหนดความชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทของ SEAMEO College และการจัด SEAMEO Congress
3) ควรพิจารณาให้มีการรวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ (โดยมาเลเซียซึ่งเป็นเจ้าภาพศูนย์ระดับภูมิภาคด้านการศึกษาพิเศษยินดีรับไปดำเนินการ)  และควรแยกข้อเสนอโครงการด้านการพัฒนาที่เกี่ยวกับความร่วมมือกับระดับภูมิภาคและองค์การระหว่างประเทศออกจากกิจกรรมริเริ่มของซีมีโอ

 

DSCF1271   DSCF1268


ทั้งนี้ ผู้แทนธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย ได้รายงานที่ประชุมว่า ข้อเสนอโครงการ SEAMEO College อยู่ในระหว่างการพิจารณา โดยคาดว่าจะสามารถอนุมัติเงินจำนวน 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าวได้ในช่วงกลางเดือนมีนาคม 2556

อนึ่ง ผู้แทนประเทศไทย ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและนำเสนอในประเด็น ดังนี้

  2.1 การจัดทำฐานข้อมูลด้านการศึกษาของซีมีโอ ควรมีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดของฐานข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน  ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวควรแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ของซีมีโอทั้งในระดับชาติและภูมิภาค ทั้งนี้ได้ให้ข้อสังเกตว่าสำนักงานเลขาธิการซีมีโอควรพัฒนาฐานข้อมูลในระดับภูมิภาคที่ไม่ควรซ้ำซ้อนกับการดำเนินงานระดับชาติของประเทศสมาชิก
  2.2 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับภูมิภาค เรื่อง “Moving Forward to Reach the Unreached Population Groups in Southeast Asia” ในปี 2556       มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีและประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และโครงการด้านการศึกษาเพื่อการป้องกัน HIV และ AIDS ระหว่างประเทศสมาชิกของซีมีโอ
  2.3 ความร่วมมือระหว่างซีมีโอและยูนิเซฟ  โดยยูนิเซฟได้เสนอที่จะสนับสนุนการศึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยของซีมีโอ ซึ่งผู้แทนประเทศไทยได้แสดงความสนใจในเบื้องต้น โดยกระทรวงศึกษาธิการไทยจะมีการพิจารณารายละเอียดในเรื่องดังกล่าวต่อไป
  2.4 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีโดยผู้แทนคณะกรรมการดำเนินงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องในโอกาสวันครูโลกในเดือนตุลาคม 2549  โดยกระทรวงศึกษาธิการไทย เห็นควรจัดให้มีรางวัลดังกล่าว เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ และเฉลิมพระเกียรติพระปรีชาด้านการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกทั้งเป็นการยกย่องครูและบุคลากรทางการศึกษาในประเทศสมาชิกซีมีโอที่มีคุณูปการต่อวงการศึกษาระดับนานาชาติ ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลฯ อยู่ในระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์ การสรรหาและการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกซีมีโอจะต้องกำหนดหลักเกณฑ์ของรางวัลในระดับชาติ และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล รวมทั้งกำหนดระดับการศึกษาสำหรับการแข่งขัน เช่น การศึกษาขั้นพื้นฐาน อุดมศึกษา และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจะมีการมอบรางวัลในปี 2558 เป็นปีแรก เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ซึ่งในระยะแรกจะมอบรางวัลให้แก่ครูผู้ทุ่มเทปฏิบัติงานและมีผลงานดีเด่น ประเทศละ 1 รางวัล
3. ที่ประชุมรับทราบกำหนดการจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2556 ที่ประเทศไทย และการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 47 ของเวียดนาม โดยจะจัดที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 19  21 มีนาคม 2556
4. ผู้แทนประเทศสิงคโปร์ กล่าวขอบคุณประเทศไทยที่ยินดีสลับวาระการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาซีเมคกับประเทศสิงคโปร์ โดยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 48 ในปี 2558 และสิงคโปร์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ในปี 2564
   
DSCF1332


อนึ่ง ในช่วงก่อนพิธีปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 35 กระทรวงศึกษาธิการของไทยได้จัดให้มีการสาธิตการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในการเรียนการสอน โดยคณะนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 จากโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าประชุมในครั้งนี้

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 เวลา 19.00 น.ที่สยามสมาคม สุขุมวิท 21 


--------------------------

ดาวน์โหลดไฟล์
ข้อมูลโดย
กลุ่มความร่วมมือพหุภาคี 2
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6 ธันวาคม 2555