SBPI Jempol MALAYSIA1

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น. รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์) และ Tan Sri Abdul Ghafar Bin Mahmud ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย เป็นประธานร่วมในพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษาของรัฐบาลมาเลเซีย ประจำปีการศึกษา 2556 ให้แก่นักเรียนไทยจำนวน 60 คน เพื่อศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียน SBPI Jempol รัฐ Negeri Sembilan และโรงเรียน SMKA Maahad Hamidiah Kajang รัฐ Selangor ประเทศมาเลเซีย โดยมีรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ กิจถาวร) ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายอดินันท์ ปากบารา) กงสุลใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา และผู้แทนสถานศึกษาของฝ่ายไทยและมาเลเซีย รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมเป็นงานดังกล่าวด้วย

ทุนการศึกษาของรัฐบาลมาเลเซียดังกล่าวเป็นทุนที่รัฐบาลมาเลเซียมอบให้แก่นักเรียนไทยในโอกาสครบรอบ 50 ปีแห่งความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย เมื่อปี พ.ศ.2550 เพื่อให้นักเรียนไทยไปศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาที่ประเทศมาเลเซีย รวม 360 ทุน เป็นการจัดสรรทุนปีละ 60 ทุน ติดต่อกันเป็นเวลา 6 ปี โดยรัฐบาลมาเลเซียจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด  และไม่มีข้อผูกพันการรับทุนแต่ประการใด ซึ่งการมอบทุนในปีนี้นับว่าเป็นปีสุดท้ายของทุนดังกล่าว โดยจะสำเร็จการศึกษาในปี ๒๕๖๑ ในขณะเดียวกันนักเรียนที่รับทุนรุ่นแรกก็จะสำเร็จการศึกษาในช่วงปลายปีนี้เช่นเดียวกัน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมแนวทางสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาไว้แล้ว ภายหลังการปฐมนิเทศและมอบทุนดังกล่าวแล้ว นักเรียนทุนทั้งหมดได้ออกเดินทางไปยังประเทศมาเลเซีย ผ่านชายแดนไทย-มาเลเซีย อ.สะเดา จ.สงขลา โดยมีผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการและผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมเดินทางไปส่งนักเรียนที่ประเทศมาเลเซียด้วย

-------------------------

กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี 1
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
29 สิงหาคม 2556


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking