ขอความร่วมมือผู้แข่งขันทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายให้ลงทะเบียนพร้อมกันระหว่างเวลา 08.00-09.00 น.  พร้อมเข้าร่วมพิธีเปิดโดยพร้อมเพรียงกันในเวลา 09.30 น. ผู้ไม่พบรายชื่อในประกาศขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน

ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาให้รางวัลผู้ชนะการแข่งขันสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขการรับสมัครที่กำหนดเท่านั้น

ตรวจสอบรายชื่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คลิก

ตรวจสอบรายชื่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คลิก

*************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
21 สิงหาคม 2556


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking