Loading color scheme

ความร่วมมือในการปฏิรูปหลักสูตรและการพัฒนาครูกับองค์การยูเนสโก

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับ
นาย Qian Tang ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก
และ Dr. Gwang- Jo Kim ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ
โดยเน้นความร่วมมือในการปฏิรูปหลักสูตร การพัฒนาครูสร้างพลเมืองรุ่นใหม่ภายใต้สังคม
ประชาธิปไตยสู่เป้าหมายการศึกษาทีมีคุณภาพเพื่อปวงชน
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารรัฐสภา

sam_0017

 

ในโอกาสนี้ นาย Qian Tang ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ได้เข้าร่วมประชุมโลกว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน (Global EFA Meeting) ณ สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก สาธารณรัฐฝรั่งเศส พร้อมทั้งได้กล่าวแสดงความชื่นชมต่อประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานด้านการศึกษาของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พร้อมทั้งเชื่อมั่นว่าการดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะสามารถขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของประเทศไทยให้ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถขยายผลการดำเนินงานไปสู่ประเทศในภูมิภาค

sam_0006


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวแสดงความยินดีที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมโลกว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชนฯ  ซึ่งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดี ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การบรรลุเป้าหมายการศึกษาเพื่อปวงชน และการพัฒนาการศึกษาภายหลังปี ๒๕๕๘ ของสหประชาชาติ นอกจากนี้ได้กล่าวถึงนโยบายของรัฐบาลไทยที่ได้ให้ความสำคัญต่อการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาในอัตราร้อยละ ๒๐
ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย ดังนี้

sam_0009


- การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ระยะเวลา เพื่อสร้างพลเมืองไทยที่มีระเบียบวินัย สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพภายใต้หลักการประชาธิปไตย มีความอดทน อดกลั้น และสามารถปรับตัวให้ทันต่อโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
- การปฏิรูปคุณภาพครู โดยเฉพาะในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เพื่อสามารถจัดการเรียนการสอนและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน  ซึ่งปัจจุบัน คุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนในชนบทและโรงเรียนในกรุงเทพฯ มีคุณภาพใกล้เคียง โดยนักเรียนในชนบทสามารถสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย
- Dr. Gwang-Jo Kim ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ได้กล่าวถึงการขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยในการซ่อมแซมอาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะให้การสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมอาคารดังกล่าว
- นาย Qian Tang ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก แจ้งว่ามีกำหนดการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ในระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพื่อหารือแนวทางความช่วยเหลือด้านการศึกษาในการพัฒนาบุคลากร และมีกำหนดการเยือนประเทศไทยอีกครั้ง ในวันที่  ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เพื่อร่วมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยในการพัฒนาความร่วมมือกับองค์การยูเนสโก เพื่อช่วยเหลือสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ และประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ ต่อไป
----------------------------
กลุ่มความร่วมมือพหุภาคี ๑
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕