Loading color scheme

โครงการอาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาจีน ประจำปี 2557

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจวมาช่วยสอนภาษาจีนในสถานศึกษาของไทย

เป็นระยะเวลาหนึ่งปีการศึกษา ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2557 มีนาคม 2558

 Guizhou University 16-06-2557

กระทรวง ศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว (Guizhou Education University) ได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการอาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาจีน ประจำปี 2557 (Chinese Teaching Assistants) โดยมหาวิทยาลัยฯ คัดเลือกนักศึกษาเข้ามาเป็นผู้ช่วยสอนภาษาจีนในสถานศึกษาของไทย เป็นระยะเวลาหนึ่งปีการศึกษา ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2557 – มีนาคม 2558 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนใน ประเทศไทย และกรอบบันทึกความตกลงด้านการศึกษาไทย – จีน (Agreement on Educational Cooperation between The Ministry of Education of The Kingdom of Thailand and The Ministry of Education of The People’s Republic of China)

กระทรวง ศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศรวม ทั้งภาษาจีน  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปสื่อ สารได้จริง โดยปัจจุบันมีผู้เรียนภาษาจีนทั่วประเทศประมาณแปดแสนถึงหนึ่งล้านคน ซึ่งรัฐบาลจีนได้ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งด้านการฝึกอบรม ทุนการศึกษา สื่ออุปกรณ์การสอน รวมทั้งการส่งครูอาสาสมัครสอนภาษาจีนแต่จำนวนครูยังไม่เพียงพอต่อความต้อง การของสถานศึกษา ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ริเริ่มโครงการผู้ช่วยสอนภาษาจีน โดยนำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ของจีนที่ศึกษาวิชาเอกการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ มาเป็นผู้ช่วยสอนภาษาจีนในสถานศึกษาต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนภาษาจีนจากเจ้าของภาษาโดยตรง และในโอกาสที่สำนักงานฮั่นปั้นได้เชิญผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ไปเข้าร่วมโครงการ “สัปดาห์แลกเปลี่ยนการศึกษาจีน-อาเซียน ครั้งที่ 6” ณ มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเดือนกันยายน 2556 กระทรวงศึกษาธิการไทยและมหาวิทยาลัย Guizhou Education ได้เห็นพ้องต้องกันในการพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษาในหลายด้าน และโครงการผู้ช่วยสอนภาษาจีน เป็นโครงการแรกที่ได้รับการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

นัก ศึกษาจากมหาวิทยาลัย Guizhou Education ที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้มีทั้งหมด 10 คน เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมหลักสูตรนานาชาติ โดยการเดินทางเข้าร่วมโครงการ มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศ และค่าจัดทำวีซ่าให้แก่นักศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการดูแลค่าใช้จ่ายในการจัดปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ และการประกันอุบัติเหตุให้นักศึกษาตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ส่วนสถานศึกษาดูแลค่าใช้จ่ายประจำวัน ที่พัก และการประกันสุขภาพ ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัย Guizhou Education จะได้หารือร่วมกันในการขยายความร่วมมือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ร่วมกันต่อไป

Guizhou University-1-16-06-2557

 **********************************

กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี 2
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
16 มิถุนายน 2557