Loading color scheme

ต้อนรับผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น (NIHONGO partners Project)

การต้อนรับผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น (NIHONGO partners Project) รุ่นที่ 1
------------------

NIHONGO partners Project 22-9-2557


เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 18.00 น. นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางไปเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารอาหารค่ำสำหรับโครงการผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น (NIHONGO partners Project) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2557 โดย H.E. Mr. Shigekazu Sato เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ Mr. Kazuhiro Fukuda ผู้อำนวยการเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เป็นเจ้าภาพร่วม ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย กรุงเทพฯ โดยมีผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น จำนวน 29 คน ผู้แทนครูจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 29 แห่ง รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานภายหลังจากเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยกล่าวต้อนรับผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นแล้ว นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แสดงความยินดีกับผู้ช่วยสอนชาวญี่ปุ่นและครูจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยได้เน้นย้ำความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นที่มีความแน่นแฟ้นในทุกระดับ และได้ร่วมกันดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษามาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งโครงการผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากขึ้น ในโอกาสนี้ได้กล่าวขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เจแปนฟาวน์เดชั่น ที่ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวจนประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรม 
อนึ่ง ผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นมีกำหนดการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามโรงเรียนต่างๆ จำนวน 29 แห่ง ทั่วประเทศไทยระหว่างเดือนกันยายน 2557-เดือนมีนาคม 2558 

NIHONGO partners Project1 22-9-2557
*********************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
17 กันยายน 2557