Loading color scheme

การประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนย์ซีมีโออินโนเทค ครั้งที่ 64

SEAMEO INNOTECH 64th 30 10 2563

นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนย์ SEAMEO INNOTECH ครั้งที่ 64 (64th SEAMEO INNOTECH Governing Board Meeting) ซึ่งศูนย์ SEAMEO INNOTECH ประเทศฟิลิปปินส์ จัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2563 โดยมีคณะกรรมการบริหารของศูนย์ฯ และผู้แทนจากประเทศสมาชิก เข้าร่วมในการประชุม จำนวน 10 ประเทศ (ยกเว้นติมอร์-เลสเต) ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมสังเกตการณ์ประชุมดังกล่าวด้วย

SEAMEO INNOTECH 64th1 30 10 2563

ในช่วงพิธีเปิดการประชุมฯ Dr. Ramon C. Bacani ผู้อำนวยการศูนย์ SEAMEO INNOTECH ของฟิลิปปินส์ ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการบริหารของศูนย์ฯ และผู้แทนประเทศ พร้อมเน้นว่าผู้เข้าร่วม การประชุมจะได้ประโยชน์จากการรับทราบแนวทางการจัดระบบการศึกษาของประเทศต่าง ๆ เพื่อรับมือกับ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งประเด็นสำคัญเกี่ยวกับแผนพัฒนา 5 ปี ของศูนย์ฯ ระยะที่ 10 (ปีงบประมาณ 2021/2022 - 2024/2026) โดยการจัดประชุมออนไลน์ครั้งนี้ เป็นครั้งแรกของศูนย์ฯ ทั้งนี้ Mr. Jesus L.R. Mateo ปลัดกระทรวงศึกษาธิการของฟิลิปปินส์ (ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานการประชุมฯ ชั่วคราว) ได้กล่าวในช่วงพิธีเปิดว่า ฟิลิปปินส์มีข้อริเริ่มในการจัดทำแผนความต่อเนื่อง ทางการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (The Philippines’ Basic Education Learning Continuity Plan) ท่ามกลางความท้าทายจากสภาวะวิกฤตดังกล่าว และการกำหนดกลยุทธ์หลักที่มุ่งจัดการศึกษาบนพื้นฐานของ ความต่อเนื่องและตอบสนองต่อทุกกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ Dr. Ethel Agnes P. Valenzuela ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอได้กล่าวขอบคุณศูนย์ SEAMEO INNOTECH ในการจัดประชุมฯ และมุ่งหวังในเรื่อง การผลักดันการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีของแต่ละประเทศเพื่อจัดการกับคุณภาพการศึกษาในช่วงของวิกฤต โควิด-19

นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้แทนไทยได้กล่าวในช่วงพิธีเปิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของประเทศไทยในช่วงวิกฤตโควิด-19 ว่า ประเทศไทยมีแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยส่งเสริมการจัดการศึกษาและให้บริการทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนารูปแบบระบบนิเวศการศึกษา (Thailand Education Eco-System Model) เพื่อให้เกิดการศึกษาที่มีความเป็นเลิศ โดยมีกลไกขับเคลื่อนประกอบด้วย Human Capital Excellence (HCEC) หรือ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ Digital Education Excellence Platform (DEEP) หรือ แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ และ Excellence Individual Development (EIDP) หรือ แผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ มีความร่วมมือกับเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงาน
เพื่อให้สอดคล้องกับ 7 ประเด็นหลักของการปฏิรูปการศึกษาของไทย ทั้งนี้ ทุกประเทศควรมีความพร้อมในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับนักเรียนในสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ที่ประชุมฯ ได้รับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอในช่วงปีที่ผ่านมา โดยมีการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ครั้งที่ 50 ที่ประเทศมาเลเซีย การรับหน่วยงานสมทบของซีมีโอเพิ่มอีก 2 แห่ง ได้แก่ British Columbia และศูนย์การศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding: APCEIU) การรับรองแผนพัฒนา 5 ปีของศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ รวมถึงการจัดเวทีหารือผ่านระบบดิจิทัลและ การประชุมออนไลน์ผ่าน Webinar และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ ศูนย์ SEAMEO INNOTECH ได้รายงานผลความสำเร็จและความก้าวหน้าของการดำเนินงาน อาทิ โครงการวิจัย การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้วิจัยและนวัตกรรมของภูมิภาค การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดทำแผนพัฒนา 5 ปีของศูนย์ฯ ระยะที่ 10 (ปีงบประมาณ 2021/2022 - 2024/2026) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนในทุกกลุ่มของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เสริมสร้างสมรรถนะครูและผู้บริหารโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ของโลกในอนาคต รวมทั้งจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่น สามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของประเทศและภูมิภาค ตลอดจนจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมให้มีคุณภาพ ผลักดันการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อออกแบบโปรแกรมการพัฒนาการศึกษาที่มีความหลากหลาย

ในโอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้แทนไทยได้กล่าวแสดงความคิดเห็นต่อแผนพัฒนา 5 ปี ของศูนย์ SEAMEO  INNOTECH โดยเน้นย้ำเรื่องการเสริมสร้างศักยภาพของครูและนักเรียนในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะการเรียนรู้และการจัดทำสื่อการสอนในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งต้องมีการจัดฝึกอบรมครูเพื่อให้สามารถผลิตและใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเตรียมพร้อมด้านทักษะชีวิตให้กับนักเรียนทั้งด้านการศึกษาและการจัดการชีวิตอย่างเหมาะสมในอนาคต

************************************************

 

กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
29 ตุลาคม 2563