ศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านชีววิทยาเขตร้อน และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(SEAMEO Regional Centre for Tropical and Biology – SEAMEO BIOTROP)


ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยชีววิทยาเขตร้อน : ไบโอทรอบ (SEAMEO Regional Centre for Tropical Biology : BIOTROP) ตั้งอยู่เมืองโบกอร์ (Bogor) ประเทศอินโดนีเซียศูนย์ภูมิภาคแห่งนี้มีวัตถุประสงค์จะส่งเสริมวิชาการทางชีววิทยา โดยจัดการฝึกอบรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้เจ้าหน้าที่จากประเทศสมาชิก และจัดทำโครงการวิจัยค้นคว้าปัญหาทางด้านชีววิทยาของภูมิภาคแถบนี้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2511 กำหนดวิสัยทัศน์องค์กรในการเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านการวิจัย การฝึกอบรมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในขอบข่ายงานด้านชีววิทยาเขตร้อน มีภารกิจในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

เป้าหมายของการจัดตั้งศูนย์ไบโอทรอป ประกอบด้วย การเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน การให้ข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัยและการพัฒนาในสาขาชีววิทยาเขตร้อน การให้บริการลูกค้าด้วยความเป็นเลิศ และการมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาของชุมชน

ในการดำเนินงานแผน 5 ปี ระยะที่ 8 ระหว่างปี 2007-2012 ศูนย์ซีมีโอ ไบโอทรอปได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมรวมทั้งการจัดหลักสูตรการฝึกอบรม การวิจัย การสัมมนา การประชุมปฏิบัติการ การเผยแพร่ข่าวสารและการจัดทำสิ่งพิมพ์ต่างๆ ในการดำเนินการดังกล่าว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมได้กลายเป็นประเด็นสำคัญของการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ เนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อันเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลให้เกิดการเพิ่มราคาน้ำมัน และการเพิ่มราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคต่างๆ ในการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว ศูนย์ไบโอทรอปได้จัดทำยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการจัดการด้านคุณภาพโดยการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 certification ในขณะที่ยังคงมาตรฐาน ISO 17025:2005 accreditation การประเมินผลพนักงาน การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  รวมทั้งการจัดทำโครงการใหม่ Bogor Science Park

ที่อยู่ติดต่อ
SEAMEO Regional Centre for Tropical Biology
Jalan Raya Tajur, Km 6
P O Box 116, Bogor
INDONESIA
Tel No: +62 (251) 832-3848, 837-1654, 831-9422, 838-4379
Fax No: +62 (251) 832-6851
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website: www.biotrop.org


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking