ศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านการศึกษาพิเศษ
(SEAMEO Regional Centre for Special Education)


ตั้งอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย กำลังอยู่ในระหว่างการจัดตั้ง โดยที่ประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 44 ได้ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคด้านการศึกษาพิเศษที่ประเทศมาเลเซีย เพื่อเป็นศูนย์ระดับภูมิภาคด้านการศึกษาพิเศษในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพครู นักการศึกษา และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานด้านการศึกษาพิเศษ การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น การสนับสนุนงานวิจัย การพัฒนาด้านเทคนิค ฯลฯ และต่อมาในปีที่ประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 45 ได้ให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงและร่างกลไกการดำเนินงานของศูนย์ภูมิภาคด้านการศึกษาพิเศษของประเทศมาเลเซีย


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking