ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์
SEAMEO Center for Quality Improvement of Teachers and Educational Personnel (QITEP) in Science)

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ พัฒนาการดำเนินการจากศูนย์เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ (Science Education Development and Empowerment Center : SEDEC) ซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดหน่วยงานพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติอินโดนีเซีย ได้มีพิธีเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการในวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานสภาซีเมค  มีหน้าที่ในการเสริมสร้างคุณภาพการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ของการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ โดยศูนย์เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งนี้ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ 5 ปี ระหว่างปี 2007-2011 โดยจัดให้มีโครงการและกิจกรรมในแต่ละปี

ภารกิจ
1. พัฒนารูปแบบการฝึกอบรมบนพื้นฐานของการวิจัยและความชำนาญการสำหรับครูวิทยาศาสตร์และบุคลากรการศึกษา
2. พัฒนาอุปกรณ์การฝึกอบรมและสื่อบนพื้นฐานของการวิจัยและความเชี่ยวชาญสำหรับครูสอนวิทยาศาสตร์และบุคลากรการศึกษา
3. จัดการฝึกอบรมอย่างมีคุณภาพสำหรับครูวิทยาศาสตร์และบุคลากรการศึกษา
4. แสดงผลงานวัตกรรมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ต่อที่ประชุมระดับชาติและนานาชาติ
5. พัฒนาเครือข่ายในการยกระดับความเป็นมืออาชีพของครูวิทยาศาสตร์และบุคลากรการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ
6. พัฒนาศูนย์เพื่อฝึกอบรมครูและบุคลากรการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
7. พัฒนาโครงสร้างของศูนย์เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์
8. บริหารจัดการศูนย์เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์

ที่อยู่ติดต่อ
SEAMEO Regional Centre for Quality Improvement of Teachers and
Education Personnel in Science
Jalan Diponegoro 12
Bandung 40115, West Java INDONESIA
Tel No: +62 (22) 420 7922 Fax No: +62 (22) 423 1191
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.qitepscience.org


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking