การจัดการศึกษาในสภาวการณ์ฉุกเฉินและการจัดการพิบัติภัย ประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพหลัก

ความคืบหน้าของโครงการ
อินโดนีเซียแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการเกิดพิบัติภัยที่ผ่านมาโดยเฉพาะ West Sumatra และ West Java และสนับสนุนการดำเนินการใน 2 ลักษณะ ประกอบด้วย 1) การช่วยเหลือหน่วยงานที่ประสบภัยด้วยการจัดหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวและการให้สิ่งจำเป็นพื้นฐาน เช่นอาหารและเครื่องนุ่งห่ม และ 2) การซ่อมแซมโรงเรียนรวมทั้งการสร้างใหม่โดยรัฐบาลกลาง


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking