การสร้างกลไกการศึกษาสำหรับผู้กลุ่มผู้ยังไม่เข้าถึงการศึกษา ประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพหลัก

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ระหว่าง 2010 - 2013

ความคืบหน้าของโครงการ 
กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการได้แก่แรงงานเด็ก เด็กพิการ เด็กริมถนน เด็กที่อยู่ในสภาวการณ์ยากลำบาก เด็กที่ได้รับผลกระทบจาก HIV และ AIDS เด็กกำพร้า และเด็กที่ไม่ได้รับการเข้าเรียนในโรงเรียน โดยมีประเทศเข้าร่วมดำเนินการได้แก่มาเลเซีย และประเทศที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ไทย กัมพูชา และประเทศสมาชิกอื่นๆ ในภูมิภาค รวมทั้งหุ้นส่วนความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อปวงชนได้แก่ ยูเนสโก เป็นต้น

เวียดนามจะวางรูปแบบกลไกการศึกษาสำหรับผู้กลุ่มผู้ยังไม่เข้าถึงการศึกษาในประเทศสมาชิกซีมีโอเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนภายในปี 2558 โดยเวียดนามและมาเลเซียจะร่วมกันจัดหาผู้สนับสนุน ผู้เชี่ยวชาญ แหล่งข้อมูล เอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และร่วมในการดำเนินการ


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking