โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำในศตวรรษที่ 21

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมมือกับองค์การซีมีโอ และศูนย์ภูมิภาคของซีมีโอ ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้แก่ ผู้บริหารการศึกษาทั้งของไทย และในอาเซียน เพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558 หลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วย หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารการศึกษา ภาวะผู้นำ เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับผู้บริหาร การจัดการฝึกอบรมครั้งแรกจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 5-19 กรกฎาคม 2553 ณ สถาบันนานาชาติเพื่อการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา โดยมีสำนักเลขาธิการซีมีโอเป็นหน่วยประสานการดำเนินการจัดฝึกอบรม และศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอจัดการฝึกอบรมประกอบด้วยศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (อินโนเทค) ศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านด้านเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา (โวคเทค) ศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านภาษา (เรลค์) จัดทำหลักสูตรและให้การฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำในศตวรรษที่ 21 ข้างต้น เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการเตรียมความพร้อมของผู้บริหารการศึกษาของไทยและในภูมิภาคเพื่อพัฒนาความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งกำหนดเป้าหมายภายในปี 2558 โดยเน้นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ ความรู้ และทักษะจำเป็นในด้านการบริหารจัดการ อาทิ การใช้ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาวะผู้นำ นอกจากนี้ โครงการฯ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการพัฒนาสถาบันการศึกษา ทั้งยังเป็นการพัฒนาเครือข่ายผู้บริหารการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking