โครงการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาสเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน
To Reach the Unreached in Southeast Asia and Achieve Education for All Goals by 2015

โครงการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มด้อยโอกาสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างองค์การซีมีโอและอาเซียน เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยโครงการจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆ โดยประเทศสมาชิกซีมีโอและอาเซียนรับเป็นเจ้าภาพในแต่ละโครงการ จำนวน 10 โครงการ ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในมิติต่างๆ เช่น ความเสมอภาคทางเพศ การส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย การจัดการศึกษาก่อนระบบวัยเรียนการเสริมสร้างการสอนแบบคละชั้น เป็นต้น สำหรับประเทศไทย เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินโครงการดังนี้

1. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในชนบทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2. โครงการการจัดการศึกษา การดูแล และการให้บริการการปรึกษาสำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อ HIV และเอดส์

โครงการทั้ง 10 โครงการ มีดังนี้
1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินโครงการ
2. การจัดระบบการติดตามนักเรียนที่ออกจากโรงเรียนกลางคันและประชากรกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการศึกษา ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินโครงการ
3. การส่งเสริมการศึกษาสำหรับสตรีและเด็กหญิง ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินโครงการ
4. การสร้างกลไกการศึกษาสำหรับผู้กลุ่มผู้ยังไม่เข้าถึงการศึกษา ประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพ
5. การจัดการศึกษาก่อนระบบวัยเรียน ประเทศบูรไนดารุสซาลาม เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินโครงการ
6. การเสริมสร้างการสอนแบบคละชั้น สปป. ลาว เป็นเจ้าภาพหลัก
7. การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในชนบทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับการรู้หนังสือและการดำเนินชีวิต ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหลัก
8. การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไร้ที่อยู่และไม่มีสัญชาติ ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพหลัก
9. การจัดการศึกษา การดูแล และการให้บริการการปรึกษาสำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อ HIV และเอดส์ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการ
10. การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติและสภาวการณ์ฉุกเฉิน ประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินโครงการ

 


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking