+ การศึกษาของติมอร์ เลสเต

ติมอร์ เลสเตมีรัฐบาลที่มีองค์การสหประชาชาติเป็นผู้ให้การชี้แนะ ขณะเดียวกันได้เปิดโอกาสในการวางแผนและสร้างระบบการศึกษารูปแบบใหม่  โดยแผนพัฒนาแห่งชาติซึ่งเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของภาคประชาชนในปี 2545 มีระยะเวลาในการทำงานห้าปีเพื่อการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2545 ถึง 30 มิ.ย. 2550 ซึ่งแผนพัฒนาฉบับนี้ถือการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับยุทธศาสตร์เพื่อลดความยากจนและการสร้างความเข้มแข็งในประเทศ

วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาแห่งชาติในปี 2563  กล่าวว่า “พลเมืองชาวติมอร์ เลสเต จะมีการศึกษาที่ดี มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีศักยภาพ พึ่งตนเองได้ และสนับสนุนคุณค่าของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวไม่แบ่งแยก และมีความเสมอภาคในบริบทสากล”

วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาแห่งชาติฉบับนี้คือเพื่อปรับปรุงสถานภาพของการศึกษา เพื่อทำหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่ดีขึ้นของปัจเจกบุคคล ครอบครัวและชุมชมในติมอร์ เลสเต รวมทั้งสนับสนุนความเสมอภาคทางเพศและเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้หญิงของประเทศ โดยโครงการทางการศึกษาหลัก 8 โครงการมีเป้าหมายดังต่อไปนี้
1. ขยายการเข้าถึงการศึกษาและปรับปรุงประสิทธิภาพภายในของระบบโรงเรียน
2. ปรับปรุงคุณภาพด้านการศึกษา
3. สร้างศักยภาพด้านการบริหารและปรับปรุงการให้บริการ
4. สนับสนุนการศึกษานอกโรงเรียนและการรู้หนังสือในประชาชนกลุ่มผู้ใหญ่
5. สนับสนุนวัฒนธรรมและศิลปะของประเทศ
6. สนับสนุนการพลศึกษาและกีฬาในโรงเรียน
7. สนับสนุนสวัสดิการเยาวชน และ
8. พัฒนาการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

ในขณะนี้ จำนวนผู้รู้หนังสือของประเทศติมอร์ เลสเต ที่มีอายุเกิน 15 ปียังคงอยู่ในระดับต่ำคือน้อยกว่าร้อยละ 60 โดยการไม่รู้หนังสือเกิดขึ้นมากในหมู่ผู้หญิงถึงเกือบครึ่งหนึ่งและในหมู่ผู้ชายประมาณเศษหนึ่งส่วนสามของประเทศ ระหว่างปี 2519 และ 2542 การประถมศึกษารุดหน้าไปอย่างรวดเร็วแต่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายขยายตัวได้อย่างช้าๆ เด็กรุ่นใหม่ของประเทศสามารถเข้าถึงการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นมากกว่าผู้ใหญ่ เมื่อปี 2544 ประชากรผู้ใหญ่ร้อยละ 57 ได้รับการศึกษาน้อยหรือไม่เคยเข้าเรียนหนังสือเลย ร้อยละ 23 เคยเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาเท่านั้น ส่วนร้อยละ 18 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและร้อยละ 1.4 สามารถเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา

หลังจากผลพวงของภาวะฉุกเฉินในปี 2542 โรงเรียนในประเทศถึงร้อยละ 95 ได้รับความเสียหายโดยโรงเรียนสี่ในห้าแห่งถูกทำลายลง และครูประถมศึกษาเกือบร้อยละ 20 รวมทั้งครูมัธยมศึกษาประมาณร้อยละ 90 ต้องออกนอกประเทศไป ด้วยความพยายามในการฟื้นฟู ทำให้โรงเรียนหลายแห่งกลับมาเปิดทำการได้และมีเด็กนักเรียนลงทะเบียนเรียนกันมากขึ้น ในการศึกษาระดับประถม อัตราเฉลี่ยรวมของการลงทะเบียนเรียนเพิ่มจากร้อยละ 89 ในช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงประเทศมาเป็นร้อยละ 110 ในปี 2544 อัตราเฉลี่ยทั้งหมดของการลงทะเบียนเรียนเพิ่มจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 71

ตั้งแต่ปี 2544 ถึง 2546 จำนวนครูประถมเพิ่มจาก 2,992 คนเป็น 4,080 คน ทำให้อัตราส่วนระหว่างครูกับนักเรียนลดลงคือ จากครูหนึ่งคนสอนนักเรียน 67 คนเป็นครูหนึ่งคนสอนนักเรียน 45 คน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนนักเรียนเพิ่มจาก 29,586 คนเป็น 38,180 คนโดยมีจำนวนครูเพิ่มจาก 884 คนเป็น 1,103 คน

รายงานของธนาคารโลกเกี่ยวกับการศึกษาระบุว่า เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาแห่งชาติให้เป็นจริงขึ้นได้ จำเป็นต้องมีการกล่าวถึงความท้าทายต่างๆ ภายในช่วงสามถึงห้าปีข้างหน้าดังนี้
1.การขจัดอุปสรรคเพื่อเพิ่มการเข้าถึง ความครอบคลุม และประสิทธิภาพภายในประเทศ
2.การเพิ่มความสำเร็จให้แก่นักเรียน โดยเฉพาะการอ่านและการคำนวณ
3.การเสริมสร้างให้ระบบการเงินสนับสนุนด้านการศึกษาเป็นไปอย่างยั่งยืน
4.การเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการในหน่วยงานทุกๆ แห่ง+ องค์การซีมีโอกับประเทศติมอร์ เลสเต
องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีมีโอเข้าร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ การวัฒนธรรม เยาวชนและกีฬาแห่งประเทศติมอร์ เลสเต ตั้งแต่ปี 2544 ในปี 2547 กระทรวงศึกษาธิการฯ ของติมอร์ เลสเต มีความสนใจเข้าเป็นสมาชิกกับซีมีโอ โดยข้อเสนอดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสภาของซีมีโอครั้งที่ 40 ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนามในปี 2548 จากข้อเสนอของที่ประชุมดังกล่าว ทำให้การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอครั้งที่ 28 มีการอภิปรายข้อเสนอการเป็นสมาชิกของติมอร์ เลสเต ด้วย

จากการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสฯ ทำให้สำนักเลขาธิการของซีมีโอริเริ่มกระบวนการทำให้ประเทศติมอร์ เลสเต ได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการระหว่างการประชุมสภาขององค์การซีมีโอครั้งที่ 41 รวมทั้งรับรองเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการฯ ติมอร์ เลสเต ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับซีมีโอ โดยทางกระทรวงศึกษาธิการฯ รับรองการเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับซีมีโอในเดือนมีนาคม 2549

ซีมีโอ ซึ่งมีหน่วยงานหลายแห่ง เข้าร่วมฟื้นฟูประเทศติมอร์ เลสเต เพื่อนำพาสู่ความเป็นเอกเทศซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากลจากสหประชาชาติในปี 2552

ศูนย์ระดับภูมิภาคด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO INNOTECH) ในประเทศฟิลิปปินส์ร่วมกันกำหนดข้อตกลงในการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่ประเทศติมอร์ เลสเต ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 43 เพื่อสร้างระบบการเรียนรู้แบบใหม่ซึ่งพัฒนาจากศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ

ในเดือน ก.ค. 2545  SEAMEO INNOTECH จัดกิจกรรมสืบค้นข้อมูลโดยรัฐบาลฟิลิปปินส์ซึ่งได้รับการสนับสนุนของหน่วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น กิจกรรมดังกล่าวทำให้เกิดความช่วยเหลือด้านเทคนิคและหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับการสร้างศักยภาพองค์กรสำหรับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมที่ดำเนินการโดยองค์การ SEAMEO INNOTECH และมีองค์การยูนิเซฟ เป็นผู้ให้ทุนอุดหนุน ภารกิจนี้ทำให้ซีมีโอความรู้จักกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการฯ ซึ่งในภายหลังมีส่วนช่วยในกิจกรรมการศึกษาวิจัยของ SEAMEO INNOTECH ในประเทศฟิลิปปินส์ นำโดย ฯพณฯ รัฐมนตรี Armindo Maia ท่านอธิบดี Domingos de Souza และเจ้าหน้าที่สำคัญๆ ของกระทรวงรวมทั้งองค์การยูนิเซฟในติมอร์ เลสเต

ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยบัณฑิตศึกษาและการวิจัยด้านเกษตรกรรมของซีมีโอ (SEAMEO SEARCA) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก DAAD ทำการศึกษาในพื้นที่ของประเทศติมอร์ เลสเต เพื่อคัดเลือกผู้สมัครในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและวิชาที่เกี่ยวข้องภายใต้ทุนของ SEARCA DAAD ตั้งแต่ปี 2546


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking