Loading color scheme

ขอเชิญผู้สนใจสมัครสอบชิงทุนวิจัยในสหรัฐอเมริกา Fulbright U.S. ASEAN Visiting Scholar Program ประจำปีการศึกษา 2567

Fulbright U.S. 31 10 2566

          ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Fulbright) ได้เปิดรับสมัครทุน Fulbright U.S. – ASEAN Visiting Scholar Program ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับผู้ถือสัญชาติไทย เพื่อเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นต้นจำนวน 1-4 คน เข้าแข่งขันกับผู้สมัครจากภูมิภาค ASEAN ทุนนี้ เปิดสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย บุคลากรภาครัฐ และเอกชน สถาบันคิดเชิงนวัตกรรมและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรอื่นๆ ในประเทศสมาชิกโครงการ ASEAN 10 ประเทศ ซึ่งทำงานเกี่ยวข้องกับประเด็นระหว่างสหรัฐอเมริกาและสมาชิกโครงการ ASEAN โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อทำการวิจัยในสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 3 – 4 เดือนในช่วงครึ่งแรกของปี 2567

         สาขาวิจัยที่รับสมัคร
          ผู้สมัครสามารถนำเสนอการวิจัยที่สนับสนุนความสัมพันธ์และกิจกรรมระหว่างสหรัฐอเมริกาและสมาชิกโครงการ ASEAN ในด้านต่างๆ เช่น การผนวกรวมเศรษฐกิจในภูมิภาค การขยายความร่วมมือทางทะเล การส่งเสริมโอกาสสำหรับผู้หญิง และการแก้ไขประเด็นระหว่างชาติ นอกจากนี้ สาขาวิจัยสามารถครอบคลุมได้หลากหลายหมวดหมู่ เช่น การศึกษา การผนวกรวมตลาดทุน เทคโนโลยีอาหาร วิทยาการสารสนเทศ ข่าวสาร กฎหมาย การบริหารราชการ สาธารณสุขระดับสากล สาธารณสุข และการค้าและการลงทุน

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
1. ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
2. สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาโท
3. มีอายุไม่เกิน 58 ปี ณ วันปิดรับสมัคร
4. ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมากและมีความกระตือรือร้น
5. มีประสบการณ์ในการทำงานในระดับชำนาญทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ
6. ต้องอยู่ในประเทศไทยในขณะที่มีการสัมภาษณ์
7. ต้องได้รับจดหมายเชิญจากสถาบันเจ้าภาพในสหรัฐอเมริกา
8. ต้องสามารถลางานจากหน่วยงานที่สังกัดเพื่อเข้าร่วมโครงการได้

          ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนเป็นระยะเวลา 3-4 เดือน ตั๋วเครื่องไป-กลับ ชั้นประหยัด ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และเงินสนับสนุนการวิจัยตามจำเป็น ทุนนี้ ไม่สามารถมีผู้ติดตามไปด้วยได้

          ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดระเบียบการได้จากเว็บไซต์ https://www.fulbrightthai.org ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2566 สมัครออนไลน์ได้ที่ https://apply.iie.org/ffsp2024/ ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 23.59 น. โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ tusef@fulbrightthai.org หรือโทร. 02-285-0581-2 ต่อ 104

ข้อมูล : พิชญสุดา พลเสน
ภัสศรี ศิริประภา
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
31 ตุลาคม 2566