Loading color scheme

ขอเชิญชวนข้าราชการสมัครรับทุนฝึกอบรมของรัฐบาลอิสราเอล หลักสูตร “Inclusive Early Childhood Education For Children with Disabilities”

ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลอิสราเอล 6 10 2566 Page 1

ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลอิสราเอล 6 10 2566 Page 2

 เอกสารเพิ่มเติม :
 หนังสือยืนยันเรื่องค่าใช้จ่าย
 
 แบบพิมพ์ทุน 1
 
 ใบสมัครรับทุนรัฐบาลอิสราเอล
 
 รายละเอียดหลักสูตร Inclusive Early Childhood Education For Children with Disabiliti
 

 

ข้อมูล : นัศรูน เปาะมะ
ภัสศรี ศิริประภา
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6 ตุลาคม 2566