Loading color scheme

ขอเชิญชวนเข้าร่วมตอบแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรของกระทรวงศึกษาธิการ

sema 10

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้กลยุทธ์กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นการศึกษาภาพลักษณ์ปัจจุบันของกระทรวงศึกษาธิการในมุมมองของประชาชน และนำไปสู่การวิเคราะห์กลยุทธ์กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ อันจะทำให้เกิดแนวทางการพัฒนา การส่งเสริม และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงศึกษาธิการ

ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำมาวิเคราะห์กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง จึงขอเชิญชวนผู้สนใจในการตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรของกระทรวงศึกษาธิการได้ที่http://www.psdg.moe.go.th/psdg54/research/index.htm จนถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2559

**********************************

9 สิงหาคม 2559
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ