Loading color scheme

ยูเนสโก ประกาศรับรอง ‘เชียงราย’ และ ‘สุพรรณบุรี’ เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก

          พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO: ยูเนสโก) เปิดเผยว่า เมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม ซึ่งสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันเมืองโลก (World Cities Day) องค์การยูเนสโกได้ประกาศรับรอง 55 เมืองทั่วโลก เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network -UCCN) ซึ่งรวมถึง 2 เมืองของไทย ได้แก่ จังหวัดเชียงราย (ด้านออกแบบ) และจังหวัดสุพรรณบุรี (ด้านดนตรี)

          ในส่วนของประเทศไทย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ซึ่งแต่งตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอ 2 เมืองดังกล่าวไปยังองค์การยูเนสโก

          เชียงราย เป็นเมืองที่มีการออกแบบทั้งสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ที่ก่อให้เกิดความยั่งยืน อีกทั้งผลผลิตของชุมชนได้รับการพัฒนาและส่งออกไปต่างประเทศ โดยสามารถสร้างรายได้และพัฒนาความเป็นอยู่ให้กับชุมชน

Unesco 1 11 2566

          สุพรรณบุรี เป็นเมืองที่มีความเข้มแข็งทางด้านดนตรี มีศิลปินแห่งชาติจำนวนมาก มีการสืบทอดและพัฒนามาจากรากเหง้า และสามารถพัฒนาในระดับนานาชาติ

Unesco1 1 11 2566

          นอกจากนี้ เทศบาลเมืองภูเก็ต ซึ่งเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ยังได้รับการลงคะแนนจากสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร กว่า 30 เมือง ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านอาหาร ในปี พ.ศ. 2567 หรือ Creative Cities of Gastronomy Annual Conference in 2024 อีกด้วย

          เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network – UCCN) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศหรือภูมิภาค หรือระหว่างชุมชนท้องถิ่น เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีในแต่ละท้องถิ่น/ชุมชน ระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการเสนอความหลากหลายที่เป็นลักษณะเฉพาะของชุมชนท้องถิ่น ปัจจุบันเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกมีจำนวน 350 เมืองใน 100 กว่าประเทศ ใน 7 สาขา ได้แก่ 1) หัตถกรรมพื้นบ้าน 2) การออกแบบ 3) ภาพยนตร์ 4) อาหาร 5) วรรณกรรม 6) สื่อศิลปะ และ 7) ดนตรี โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ตามเป้าหมายวาระของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี ค.ศ. 2030

          นับถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก รวมทั้งสิ้น 7 เมือง (รวม 2 เมืองในครั้งนี้) ได้แก่ เทศบาลเมืองภูเก็ต (ด้านอาหาร) ปี พ.ศ. 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน) ปี พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานคร (ด้านการออกแบบ) ปี พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย (ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน) ปี พ.ศ. 2562 จังหวัดเพชรบุรี (ด้านอาหาร) ปี พ.ศ. 2562

ข้อมูล : ปริตา จรัลชวนะเพท
จิตรลดา จันทร์แหยม
รายงานโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1 พฤศจิกายน 2566