Loading color scheme

กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับองค์กรเอกชนระหว่างประเทศ สนับสนุนการลดความเหลื่อมล้ำด้านเทคโนโลยีในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Humanitarian Affairs Asia2 29 4 2567

          เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร. ปรัชญวรรณ วนานันท์ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหารือเรื่องการรับบริจาคคอมพิวเตอร์เก่าสำหรับส่งต่อให้โรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ขาดแคลน โดยมีผู้แทนจากองค์กรผู้ประสานงานและผู้บริจาค และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ซึ่งเป็นหน่วยประสานการดำเนินการเข้าร่วมการประชุมหารือข้างต้นด้วย

Humanitarian Affairs Asia1 29 4 2567

          ดร. ปรัชญวรรณ วนานันท์ กล่าวต้อนรับผู้แทนจากองค์กร Humanitarian Affairs Asia และ Litehaus International และขอบคุณสำหรับการริเริ่มโครงการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านเทคโนโลยี โดยการมอบคอมพิวเตอร์เก่าที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว (refurbished computers) สำหรับส่งต่อให้โรงเรียนที่ขาดแคลนของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 โรง ในพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีเกณฑ์ด้านความจำเป็นต้องการ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี สถานที่ และครูผู้ดูแลการใช้คอมพิวเตอร์ในโรงเรียน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางที่มีความขาดแคลนด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่มีศักยภาพในระดับหนึ่งที่สามารถรองรับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนในโรงเรียน

Humanitarian Affairs Asia3 29 4 2567

          ผู้แทนจากองค์กร Humanitarian Affairs Asia ได้แก่ Mr. Kim Solomon ผู้ก่อตั้งองค์กร และ Ms. Janice Leong ผู้อำนวยการระดับภูมิภาค รวมถึงผู้แทนจาก Litehaus International ประเทศออสเตรเลีย คือ Mr. Jack Growden ซึ่งเป็นผู้ประสานและดูแลการบริจาคคอมพิวเตอร์ดังกล่าวที่จะนำส่งจากประเทศออสเตรเลียมายังไทย รวมถึงจัดทีมติดตั้งคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนเป้าหมาย ได้กล่าวขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการสำหรับความร่วมมืออันดียิ่งสำหรับโครงการนี้ และขอบคุณประธานสำหรับการให้โอกาสเข้าพบเพื่อหารือและชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการ ซึ่งได้ประสานกับผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. มาโดยตลอด

Humanitarian Affairs Asia4 29 4 2567

          ที่ประชุมได้หารือการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป อาทิ การเตรียมการด้านศุลกากร การขนส่งจากประเทศออสเตรเลีย การนำเข้าและเคลียร์ของออกจากโกดังของศุลกากร การส่งต่อคอมพิวเตอร์ไปยังโรงเรียนเป้าหมาย การเตรียมการสำหรับทีมงานจากออสเตรเลีย รวมถึงการจัดพิธีเปิดตัวโครงการฯ โดยวางแผนจะเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในงานเปิดตัวดังกล่าว ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2567

สรุป/เรียบเรียง: ศิริพร วิริยะอัครเดชา
ปานเทพ ลาภเกษร
กลุ่มความร่วมมือพหุภาคี

รายงานโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
29 เมษายน 2567