Loading color scheme

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม Webinar “Teaching in the Age of AI: Maker and STEAM Education - New Ideas in Education Webinar No.2”

 N11 STEAM Education 21 8 2566

N22 STEAM Education 21 8 2566

          เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ดร.อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “การสอนในยุคของปัญญาประดิษฐ์ :การศึกษาแบบเมกเกอร์ และสตีมศึกษา -Teaching in the Age of AI: Maker and STEAM Education” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่สองภายใต้ชุดการสัมมนาในหัวข้อแนวคิดใหม่ในการศึกษา (New Ideas in Education Webinar) จัดขึ้นโดยศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO STEM-ED) ร่วมกับ Institute for Information Industry ของไต้หวัน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและทักษะของบุคลากรทางการศึกษาและผู้กำหนดนโยบายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านการนำเสนอความรู้ และแนวคิดใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา เป็นการเปิดโลกการเรียนรู้การเรียนการสอนโดยใช้ AI ผ่านการสอนในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ Maker Education และสตีมศึกษา (STEAM) ที่มีส่วนสำคัญในการให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติในรูปแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ที่สามารถนำไปสู่ประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะช่วยพัฒนาการเรียนในรูปแบบการคิดเชิงวิพากษ์และทักษะในการแก้ปัญหาเพื่อรองรับกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 ที่เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนสำคัญ อีกทั้งยังกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษานั้นเป็นการทำร่วมกันผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูลเชิงลึก และมุมมองที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในห้องเรียนและชุมชน ร่วมกันเราสามารถสร้างระบบการศึกษาที่พร้อมสำหรับอนาคตโดยติดอาวุธด้านความรู้และทักษะให้แก่นักเรียน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต

STEAM Education1 21 8 2566

          การสัมมนาครั้งนี้ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน Maker Education จากต่างประเทศ และจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกันให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนในแบบ Maker Education และการบริหารจัดการ Maker Space หรือ fablab ให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 5,000 คน จาก 20 ประเทศ

STEAM Education 21 8 2566

ผู้ที่สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง https://fb.watch/myN4mJejmO/

สรุปและเรียบเรียง : พงศกร รุทระวณิช
กุสุมา นวพันธ์พิมล
ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค
 รายงานโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
21 สิงหาคม 2566