ลิ้งค์เว็บไซต์
องค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- สำนักงานรัฐมนตรี
องค์กรระหว่างประเทศ
- กระทรวงการต่างประเทศ
- UNESCO
- SEAMEO
- ASEAN
- APEC
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักอำนวยการ สป.
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
- สำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
- สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา
- สำนักตรวจและติดตามประเมินผล
- สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
- สำนักนิติการ
- กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
- หน่วยตรวจสอบภายใน สป.
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
- ศูนย์บริการประชาชน
- สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สำนักศึกษาธิการภาค กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ปทุมธานี
- สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ลพบุรี
- สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ฉะเชิงเทรา
- สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ราชบุรี
- สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เพชรบุรี
- สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 นครศรีธรรมราช
- สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ภูเก็ต
- สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ยะลา
- สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ชลบุรี
- สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 อุดรธานี
- สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 สกลนคร
- สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ขอนแก่น
- สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 อุบลราชธานี
- สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 นครราชสีมา
- สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เชียงใหม่
- สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 เชียงราย
- สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 พิษณุโลก
- สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 นครสวรรค์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท 
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking