Loading color scheme

กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับเพียร์สันพัฒนามาตรฐานอาชีวศึกษา

เพียร์สัน 17 5 2567

          เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ Miss Annabel Lawday ผู้นำอาวุโสด้านความร่วมมือการต่างประเทศ บริษัท เพียร์สัน (Pearson) สำนักงานใหญ่จากสหราชอาณาจักร ในโอกาสเยือนประเทศไทย พร้อมทั้งคณะจากบริษัท เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า จำกัด เพื่อหารือการดำเนินการหลักสูตร BTEC และแนวทางการพัฒนาทักษะด้านอาชีวศึกษาของไทย โดยมีนายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องวชิราวุธ กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ Miss Annabel Lawday เป็นผู้แทนของเพียร์สันซึ่งรับผิดชอบความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศทั่วโลก ประสงค์ที่จะขอรับทราบนโยบายและความต้องการพัฒนาด้านอาชีวศึกษาของไทย สำหรับวางแผนความร่วมมือกับเพียร์สันในอนาคต ยุทธศาสตร์การขยายการศึกษาด้านอาชีวศึกษาที่จะเสริมสร้างความพร้อมของนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน รวมถึงกล่าวขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ความร่วมมือกับเพียร์สันด้วยดีมาตลอด

เพียร์สัน1 17 5 2567

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีความยินดีที่บริษัทเพียร์สันมีความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาในการผลิตแรงงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับมาตรฐานโลก โดยช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีความร่วมมือกับบริษัทเพียร์สัน ในการนำหลักสูตร Business and Technology Education Council หรือ BTEC มาใช้ในสถานศึกษาในสังกัดหลายแห่ง เช่น หลักสูตรการบริหารธุรกิจ การบัญชี และแมคคาทรอนิกส์ เป็นต้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหารือกับบริษัทเพียร์สันเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนานักศึกษาอาชีวศึกษาตามกรอบคุณวุฒิ BTEC ทั้งด้านภาษา ทักษะวิชาชีพ และมีงานรองรับซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด “เรียนจบแล้ว มีงานทำ” ของกระทรวงศึกษาธิการ

เพียร์สัน2 17 5 2567

          ทั้งนี้ หลักสูตร BTEC ของเพียร์สัน เป็นกรอบคุณวุฒิที่มุ่งเน้นด้านอาชีพ ช่วยให้นักเรียนนักศึกษามีทักษะที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือพร้อมก้าวเข้าสู่การทำงานได้ทันที กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการใช้หลักสูตร BTEC ในวิทยาลัยเทคนิคหลายแห่ง ใน 4 หลักสูตร ได้แก่ ช่างอากาศยาน ธุรกิจบริการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม และเมคคาทรอนิกส์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562

เพียร์สัน3 17 5 2567

สรุป  เรียบเรียง : รัชนินท์ พงศ์อุดม
นางภัสศรี ศิริประภา
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
17 พฤษภาคม 2567