Loading color scheme

ประกาศ

หมวด เลขที่หนังสือ
พระราชบัญญัติ วันที่เผยแพร่
ประกาศ
- ประกาศนโยบายการไม่ให้และไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  4 มกราคม 2566
- ประกาศสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. เรื่อง การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (No Gift Policy) 4 มกราคม 2566
ประกาศสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 4 มกราคม 2566 

- ประกาศสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. เรื่อง การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 (No Gift Policy) 

27 มีนาคม 2565 
- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 5 กรกฎาคม 2565