Loading color scheme

ศธ. แสดงความพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การซีมีโอ

seameo 24 10 2566

          เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับดาตุ๊ก ดร. ฮาบิบะ อับดุล ราฮิม (Datuk Dr. Habibah Abdul Rahim)ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ณ ห้องรับรองดำรงราชานุภาพ กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และหารือความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและองค์การซีมีโอ

seameo1 24 10 2566

          ผู้อำนวยการองค์การซีมีโอพร้อมด้วย นายจอห์น อาโนลด์ เซียนา (Mr. John Arnold Siena) รองผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอด้านการพัฒนาโครงการและกิจกรรม (Programme Development) นางสาวพินทิพย์ เอี่ยมนิรัตน์ (Ms. Pintip Iamnirath) รองผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอด้านการบริหารและการสื่อสารองค์กร (Admin & Communication) และคณะเจ้าหน้าที่จากองค์การซีมีโอ ได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วย นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. โดยได้มีการหารือในประเด็นความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น การจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 46 และการเปิดตัวรายงานสรุปการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2566 ณ กรุงเทพฯ โครงการวัดผลการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA-PLM) โครงการครูผู้นำ (Teacher Leadership) และโครงการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพแบบองค์รวมให้กับโรงเรียนชายแดน (Border School)

seameo2 24 10 2566

seameo6 24 10 2566

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวต้อนรับดร. ฮาบิบะ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ และขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการอย่างต่อเนื่อง โดยได้กล่าวถึงนโยบายการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” เพราะเชื่อว่าหากนักเรียนมีความสุขแล้ว ก็จะสามารถทำกิจการงานต่าง ๆ รวมทั้งสามารถเล่าเรียนได้ดี นโยบายด้านการศึกษาอีกประการ คือ การพัฒนาแพลตฟอร์มที่มีเนื้อหาการเรียนเพื่อให้สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมกันนี้ได้แสดงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ (SEAMEO High Officials Meeting : HOM) ครั้งที่ 46 และการเปิดตัวรายงานการศึกษาการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก ประจำปี 2566 ที่มีกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ รวมถึงการสนับสนุนโครงการวัดผลการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “Southeast Asia Primary Learning Metrics (SEA-PLM)” ในปี 2567 ทั้งนี้ ในส่วนของการเข้าร่วมโครงการฯ ประเทศไทยจะพิจารณาการเข้าร่วมโครงการฯ เมื่อประเทศไทยมีความพร้อม คาดว่าจะเป็นระยะถัดไปของโครงการฯ ในอีก 4 ปีข้างหน้า สำนักงานเลขาธิการซีมีโอยังได้นำเสนอโครงการ Teacher Leadership ซึ่งเริ่มดำเนินการในระยะแรกในประเทศมาเลเซีย และจะขยายออกไปในประเทศสมาชิกซีมีโอ โดยเริ่มจากประเทศไทยเป็นลำดับแรก ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้กับครู และเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสนใจ และพร้อมให้การสนับสนุน โดยขอให้สำนักงานเลขาธิการซีมีโอจัดส่งข้อมูลและรายละเอียดโครงการมายังกระทรวงฯ เพื่อพิจารณาจัดส่งครูเข้าร่วมโครงการตามความสนใจต่อไป นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีความยินดีที่องค์การซีมีโอให้ความสำคัญกับการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ตามแนวชายแดน ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดมาโดยตลอด โดยที่ผ่านมา สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ได้มีการให้ความช่วยเหลือหลายโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย ทั้งโรงเรียนสีกายวิทยาคม และโรงเรียนปากสวยพิทยาคม และอีกหลายโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว สำหรับในปีนี้ สำนักงานเลขาธิการซีมีโอจะให้การสนับสนุน และช่วยเหลือโรงเรียนชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านต่อ โดยนอกจากจะมุ่งเน้นในด้านการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลแล้ว ยังให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพ และอนามัย และเรื่องอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับโรงเรียนเพื่อนบ้าน

seameo7 24 10 2566

สรุป/เรียบเรียง : รุ่งกานต์ พันธุ์ภักดี
กุสุมา นวพันธ์พิมล
กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค
ภาพถ่าย : ประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.
รายงานโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20 ตุลาคม 2566