Loading color scheme

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับ European Study Center Chateau de Pourtales

 European Study Center Chateau de Pourtales 23 5 2566

          เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้หารือกับนาย Herald Leibrecht ประธาน European Study Center Chateau de Pourtales และ นาง Ulrike Leibrecht ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง European Study Center Chateau de Pourtales ณ Chateau de Pourtales เมือง Strasbourg สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งในระดับผู้เรียน ครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษา

2European Study Center Chateau de Pourtales 23 5 2566

          European Study Center Chateau de Pourtales แห่งนี้เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ที่ดำเนินการโดยมูลนิธิ CEPA ที่ดำเนินการจัดโปรแกรมการศึกษาในต่างประเทศที่มีคุณภาพสูง โดยเน้นด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ ข้ามวัฒนธรรม การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาความเป็นผู้นำ และการสร้างโอกาสผ่านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวที่ด้อยโอกาสในประเทศที่กำลังพัฒนา

3European Study Center Chateau de Pourtales 23 5 2566

          การจัดการเรียนการสอนของ European Study Center Chateau de Pourtales เป็นการเรียนผ่านหลักสูตร ระยะสั้น สามารถกำหนดได้ตามความต้องการของผู้เรียน โดยใช้ปราสาท (Chateau de Pourtales) ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งในระหว่างการหารือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้หยิบยกประเด็นเรื่องความเป็นผู้นำ (Leadership) ว่ามีความสำคัญกับการพัฒนาคนของประเทศเป็นอย่างมาก และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้นอกห้องเรียน การสร้างเครือข่ายว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการเรียนรู้ นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังแสดงความสนในใจในการบริหารจัดการสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียน ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในมิติของประเทศไทยได้อีกด้วย

4European Study Center Chateau de Pourtales 23 5 2566

          อนึ่ง ในการหารือครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้พบกับนักเรียนจากสหรัฐอเมริกาที่มาเรียนหลักสูตรระยะสั้น ณ European Study Center แห่งนี้ด้วย

สรุป/เรียบเรียง : กชกร คัตตพันธ์ อาสิฬเฎร์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9
รายงานโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
23 พฤษภาคม 2566