Loading color scheme

ยูเนสโกเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี เครือข่ายสถานศึกษา ASPnet

 N ASPnet 19 5 2566

          เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเลขาธิการกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยโครงการและความร่วมมือกับองค์การอื่นๆ (Programme and External Relations Commission – PX) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก ครั้งที่ 216 ณ องค์การยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยที่ประชุมได้พิจารณาวาระเรื่องการเฉลิมฉลอง ครบรอบ 70 ปี เครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติของยูเนสโก (70th Anniversary of the UNESCO Associated Schools Network: development prospects)

ASPnet1 19 5 2566

          เครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติของยูเนสโก หรือ UNESCO Associated Schools Network (ASPnet) ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1953 (พ.ศ. 2496) ภายใต้โครงการนำร่องชื่อว่า “Scheme of Coordinated Experimental Activities in Education for Living in a World Community” มีสถานศึกษาเป็นสมาชิกแรกเริ่ม 33 แห่งจาก 16 ประเทศ ต่อมาขยายความร่วมมือและเปลี่ยนชื่อเป็น UNESCO Associated Schools Project Network และ UNESCO Associated Schools Network ตามลำดับ ปัจจุบันมีสถานศึกษาเป็นสมาชิกว่า 12,000 แห่ง กว่า 182 ประเทศ มีวัตถุประสงค์เป็นเพื่อดำเนินการส่งเสริมคุณค่าและอุดมการณ์ตามธรรมนูญขององค์การยูเนสโกและกฎบัตรสหประชาชาติ รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยเฉพาะข้อ 4.7 การส่งเสริมพลเมืองโลกศึกษา สันติวัฒนธรรม การไม่ใช้ความรุนแรง ชื่นชมความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการพัฒนาและวิถีชีวิตที่ยั่งยืน โดยในโอกาสที่ ASPnet ครบรอบการก่อตั้ง 70 ปี ในปี 2566 นี้ จึงมุ่งหวังให้มีการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินของเครือข่ายที่เข้มแข็งขึ้น เช่น การปรับปรุง platform สำหรับเครือข่าย หรือ online tools for ASPnet (OTA) เพื่อเป็นช่องทางในการสมัครสมาชิก แบ่งปันข้อมูล และดำเนินกิจกรรม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความร่วมมือกับเครือข่ายอื่นๆ ของยูเนสโก รวมถึงสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติร่วมกันหารือเพื่อความร่วมมือของเครือข่ายในระดับนานาชาติ และเสนอให้มีการรายงานกิจกรรมของ ASPnet ในการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 219

ASPnet2 19 5 2566

          ประเทศไทยมีสถานศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาเป็นสมาชิก ASPnet จำนวน 128 แห่งทั่วประเทศ มีการดำเนินงานที่เป็นต้นแบบตามแนวคิดและอุดมการณ์ของยูเนสโก มีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขางานของยูเนสโกทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงมีกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดประสบการณ์ เป็นประจำทุกปี โดยกระทรวงศึกษาธิการในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ จะจัดการประชุมเครือข่าย ASPnet เพื่อให้ความรู้ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างสถานศึกษา รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายอื่นๆ เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนนำไปพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

สรุป / เรียบเรียง : รัชนินท์ พงศ์อุดม
จิตรลดา จันทร์แหยม
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การยูเนสโก
รายงานโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
19 พฤษภาคม 2566